• Literární revue    Literární revue je projekt , ve kterém studenti psychologie píšou recenze na přečtené knihy s psychologickou tématikou. Psychologických knížek je mnoho a v dnešní uspěchané době času málo. Proto pro vás připravujeme každý měsíc recenze na různě laděná témata, jak na odborné, tak i populárně naučné knihy. Například v měsíci květnu jsme pro vás měli připravené téma lásky, v září jsme se věnovali tématu osobního rozvoje. Pokud budete sledovat naše sociální sítě, možná budete moct o některém dalším tématu rozhodnout i vy! V recenzích se dočtete základní informace o knize, co od ní můžete očekávat, co se na knížce recenzentovi líbilo i nelíbilo, případně vám prozradí zajímavou myšlenku, o které se dočetl. Každý čtenář si pak určitě vybere tu pravou knihu pro něj, ať už je to student, odborník či zájemce o psychologii!

  • Spolupracujeme s nakladatelstvími:

  • Procházet knížky

Flow ve sportu

Flow ve sportu Obálka knihy Flow ve sportu
Adam Blažej, Katarína Kostolanská
Odborná
Grada
2020
112
Léňa

„Z odborného hlediska je o flow nutné také vědět, že se nejedná o stav, v němž buď jsme, a nebo nejsme. Nelze jej tedy chápat jako jakýsi spínač. Naopak se jedná o kontinuum,v němž se můžeme nacházet na jakékoliv jeho úrovni a jež nám ukazuje míru toho, jak moc jsme se do dané činnosti ponořili“ (Blažej & Kostolanská, 2020, str. 22).

 

V prvních kapitolách je čtenář seznámen s konceptem flow, co tento pojem popisuje, jaké jsou jeho rysy a předpoklady. Na flow je pohlédnuto jak z psychologického hlediska, tak i z pohledu lékařských věd – biochemie, (neuro)fyziologie. Jsou zmíněny i rozdíly a společné znaky profesionálního a rekreačního sportu, individuálního a kolektivního sportu. Autoři také uvádějí metody, kterými je flow možné zachytit a měřit. Text je doplněn o mnoho citovaných zahraničních studií a pár rozhovorů s českými profesionálními sportovci. Každá kapitola je na závěr shrnuta do jedné stánky.

Kniha sdružuje informace, díky kterým si člověk dokáže vytvořit obraz o konceptu flow ve sportu. Text je krátký, výstižný a informačně velmi nabitý. Publikaci vnímám jako dobrý rozcestník pro první seznámení se s tímto tématem. Pro mě osobně byly nejvíce přínosné rozhovory se sportovci, kteří odpovídali přímo na otázky týkající se flow. Nejen že to každý může vnímat individuálně  jinak, ale může se to lišit i napříč sporty. To, jak o prožívání flow mluví někdo jiný a dokáže to vyjádřit, mě v tomto tématu posunulo zase o kousek dál.

Zdroj: Blažej, A. & Kostolanská, K. (2020). Flow ve sportu: O budování pozitivní motivace ve sportu i v životě. Grada.

Psychologie zdraví

Psychologie zdraví: Biologické, psychosociální, digitální a spirituální aspekty Obálka knihy Psychologie zdraví: Biologické, psychosociální, digitální a spirituální aspekty
Leona Jochmannová, Tereza Kimplová
Odborná
Grada
2021
552
Johana

„Nemoc je často vnímána jako něco, co je možné vnějšími zásahy odstranit. Zapomínáme, že souvislost mezi stylem života a stresem má významný podíl na vzniku, rozvoji či udržování onemocnění. Působení každodenního stresu na
neurobiologii organismu ovlivňuje imunitní reakce, souvisí se vznikem psychosomatických i chronických onemocnění“ (Jochmannová & Kimplová, 2022, s. 19).

 

Tato odborná monografie blíže představuje psychologii zdraví. Tradiční známé pohledy na tuto disciplínu doplňuje aktuálními poznatky. Autoři knihy preferují komlexní přístup. V knize je prezentována výzkumná činnost i kazuistiky z praxe. Nechybí ani příklady konkrétních technik a cvičení na zlepšení svého zdraví (např. mindfulness, meditace dobrotivosti, deníček vděčnosti, terapie tmou, práce s dechem, hudební terapie atd.). Kniha konkrétně rozebírá problematiku zdraví, nemoci, zdraví dětí a dospívajících, vývojová hlediska, ženské zdraví a i alternativní způsoby léčení. V knize zcela chybí téma zdraví u seniorů a s tím spojená kvalita života ve stáří. Kniha je dělena do šesti částí. První část se nazývá Teoretické vymezení zdraví a resilience a zde se čtenář může dočíst o zdraví, resilienci, syndromu vyhoření, mobilitě a vlivu na veřejné zdraví, chronické nemoci a o problematice dětského pacienta a roli rodiny. Druhá část knihy nese název Vývojové aspekty v kontextu zdraví a nabízí témata emočního vývoje v dospívání, psychologických aspektů porodu a témata ženského zdraví. Třetí část se jmenuje Nutkavé chování, behaviorální a látkové závislosti, kde je věnována pozornost tématům nadužívání potravy, syndromu závislosti a hraní digitálních her. Čtvrtá část pojednává o Metodách a technikách podporujících zdraví (dočteme se např. o významu pohybu, o body-mind aktivitách, o práci s dechem). Pátá část čtenáři představuje Specifické a psychospirituální přístupy podporující zdraví, kde se objevuje téma náboženského copingu, psychotropních látek či sebevražd atd. Znáte nápoj ayahuasca, který je považován za klíčovou léčivou medicínu a je hodně rozšířený mezi amazonskými currandos? Přispívá ke změněnému stavu vědomí. V knize se v rámci prezentace alternativních způsobů léčení dočtete o dalších „léčebných rostlinách“. Závěrečná část knihy nese název Vývojové a archetypální aspekty. Její součástí jsou kazuistiky a praktická cvičení. Oblasti zájmu jsou propírány z pohledu různých oborů. Je zde poskytnutý psychologický pohled, medicínský, psychoterapeutický, filozofický, adiktologický, fyzioterapeutický a nezapomíná se ani na vliv digitálních technologií, dopravního průmyslu apod. Na začátku kapitol nechybí ani historický přehled dané problematiky společně s vysvětlením odborných pojmů. Pro přehlednost jsou některé informace uvedeny v šedém rámečku. Nechybí ani tabulkové znázornění dané problematiky. Knihu bych určitě doporučila studentům psychologie a příbuzných oborů, odborníkům z této profese a zvládne ji i laický čtenář. Zmíněné teorie, autoři se probírají v rámci studia psychologie. Poslouží jako skvělý přehled.

Zdroj: Jochmannová, L. & Kimplová, T. (2021). Psychologie zdraví: Biologické, psychosociální, digitální a spirituální aspekty. Grada.

Sport a jóga

Sport a jóga Obálka knihy Sport a jóga
Elisabeth Haichová a Selvarajan Yesudian
Populárně-naučná literatura
Grada
2014
216
Peťa

Podle indické filozofie si do každé inkarnace s sebou každý z nás bere určitý počet dechů. Kdo dýchá rychle, zemře dřív, protože víckrát, než kolikrát mu bylo předurčeno, se nadechnou a vydechnout nemůže (Haichová a Yesudian, 2014, str. 49).

 

Autoři knihy Sport a jóga se dotýkají několika zajímavých témat, která mají přesah do dnešní uspěchané doby. Mluví zde o střídmosti, která mnohým lidem chybí, z čeho pramení různé nemoci a zdravotní potíže. Celkově je kniha protkaná faktem, že je tělo s psychikou a duševnem v těsné souvislosti a klíčem ke zdravému a dlouhému životu má být jóga a celá filozofie, která se k ní váže. Podstatná část knihy je věnovaná také dechu a práně, což je podle autorů životní síla či energie, kterou právě přijímáme z velké části z dechu. Citát, který jsem uvedla výše, skrývá podle mě zajímavou myšlenku. Totiž člověk, který žije ve spěchu, stresu a neumí odpočívat skutečně dýchá rychleji a méně hluboko než člověk, který svou mysl dokáže zklidnit. A tím stresem si může svůj život doopravdy zkracovat, aniž by si to uvědomoval. Kniha ale obsahuje i několik pasáží, se kterými se nedokážu ztotožnit. Jde např. o tvrzení, že zkušený hathajogín dokáže kontrolovat činnost svého srdce, trávicího ústrojí a všech dalších orgánů. Ve druhé části knihy autoři představují jednotlivé ásany neboli tělesné pozice, a to včetně názorných fotografií a léčebného účinku, které by jejich cvičení mělo přinést. Na úplném konci knihy najdeme tabulku s rozpisem cvičení jednotlivých ásan na dobu 21 týdnů. 

Zdroj: Haichová, E. a Yesudian, S. (2014). Sport a jóga. Metafora.

Sportovní psychologie

Sportovní psychologie Obálka knihy Sportovní psychologie
Dana Štěrbová, Hana Pernicová, Petr Krol, Michal Šafář
Populárně-naučná literatura
Grada
2022
240
Barča

„Psychika vrcholového sportovce je křehká, což si ale samotný adolescent neuvědomuje. Jeho okolí je často zaměřeno na úspěch, vytváří velký psychický tlak, a ne vždy je schopno vnímat jeho zranitelná místa.“
(Štěrbová, 2022)

 

 

Autoři v publikaci představují základní tematické okruhy, které popisují z pohledu sportovního psychologa, ať už je to sebedůvěra sportovce a trénink, kterým je myšlen jak fyzický, tak samozřejmě i mentální trénink a psychická příprava. Píše se zde také o rodičích sportovců a rodiči jako trenérovi, syndromu vyhoření ve sportu, sexualitě, ale také o různých rizicích, které sportovce potkávají, jako jsou poruchy příjmu potravy nebo závislosti. V polovině knihy jsou uvedeny případové studie formou několika komiksů. V závěru je několik rozhovorů s trenéry a vrcholovými sportovci různých odvětví, na konci každé kapitoly je stručné shrnutí s přidáním pár zvýrazněných základních myšlenek celé kapitoly. Kniha se čte velmi snadno, jelikož je psána jednoduchým a srozumitelným jazykem. Je pojata velmi prakticky. Osobně se mi líbily příklady mentálního tréninku, doplněné o pár grafů a tabulek pro snazší pochopení tématu a orientaci v něm. Pokud by se ale čtenář chtěl dozvědět něco více teoretického, bude muset vyhledat jinou publikaci. Na knize oceňuji její netradiční pojetí jako jsou vtipné vložky, alias komentáře smyšlené postavy sportovního psychologa Pepeho z Hané a komiksy uprostřed, které jsou doprovázeny následným rozborem situace a příklady řešení daného problému. Kniha může sloužit jako skvělý pomocník do praxe, je vhodná nejen pro trenéry a samotné sportovce, ale i pro jejich rodiče. Knihu také dokážou využít učitelé tělesné výchovy, vychovatelé či vedoucí na táborech pro děti a mládež, zkrátka každý se zájmem o svět sportu.

Zdroj: Štěrbová, D. (2022). Psychologie sportu. Praha: Grada. 

Výchova ke zdraví

Výchova ke zdraví Obálka knihy Výchova ke zdraví
Jitka Machová, Dagmar Kubátová
Odborná
Grada
2016
312
Terka

„Cílem výchovy ke zdraví je pomoci žákům utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence, které mají význam pro zdravý život, a to ve všech jeho třech dimenzích – tělesné, duševní a sociální“ (Machová & Kubátová, 2015, s. 9).

 

Autorky se v knize věnují různým aspektům zdraví jako takového a soustředí se na obrovské množství faktorů, které naše zdraví ovlivňují. Na začátek musím říci, že jakožto fanynka zdravého životního stylu jsem ocenila poměrně rozsáhlou kapitolu věnující se tomuto tématu. Bylo pro mne milým překvapením, že kniha byla čtivá, a to i přes to, že už na první pohled jde spíše o učebnici či průvodce pro pedagogy. Musím se přiznat, že přítomnost některých kapitol mne překvapila (v dobrém slova smyslu), a to například kapitola věnovaná závislosti na práci, o které se nikde moc nedočteme. Tato kapitola byla navíc obohacena o krátký dotazník, při jehož vyplnění čtenář může zjistit, zda sám není závislý. Podle mě je také přínosné, že se kniha zaměřuje i na problémy moderní doby, jako je návykové chování ve vztahu k počítačům, médiím, důležitost správného držení těla u počítače a podobně. Řekla bych, že kniha může různým odborníkům pomoci ucelit nebo rozšířit aktuální informace týkající se zdraví nebo zdravého životního stylu. Navíc je za mě opravdu úspěšnou praktickou příručkou nejen pro pedagogy, kteří mohou tyto poznatky předávat dál žákům na různých stupních vzdělávání, ale myslím si, že může být přínosná také pro všechny, kteří se ve své praxi setkávají s tématy zdraví a nemoci.

Zdroj: Machová, J., & Kubátová, D. (2016). Výchova ke zdraví, 2., aktualizované vydání. Grada.

Psychologie vítězství

Psychologie vítězství Obálka knihy Psychologie vítězství
Václav Petráš
Populárně-naučná literatura
Portál
2022
311
Léňa

„Tento jev, kdy se jedinec schovává do kolektivního průměru, je častou příčinou toho, proč se nerozvíjí tak efektivně, jak by mohl. Vzájemné porovnání totiž nemá pokaždé podobu “chci být lepší než ostatní”. Často jde o cíl, “nechci být horší než ostatní”, a tedy přizpůsobení se průměru dané skupiny“ (Petráš, 2022, str. 34).

 

Knihu považuji za takovou bibli sportovní psychologie. Pozornost je věnována všem důležitým konceptům související s psychologií sportu – motivace, koncentrace, sebevědomí, sebedůvěra, tlak apod. Teoretická vysvětlení jsou vysvětlena na mnohých příkladech přímo z autorovy praxe. Osobně jsem měla čest autora knihy vidět a slyšet naživo. Má v tomto oboru mnoho hodnotných zkušeností a informací, které dokáže srozumitelně předávat. Na konci knihy uvádí 111 cvičeních, jež rozřaďuje přehledně do několika skupin podle dané situace – např. cvičení v případě, že je sportovec před výkonem silně nervózní, nebo třeba bojuje s nízkou sebedůvěrou či se cítí demotivovaně aj. Nejvíc se mi na těch cvičeních líbila nejen jejich pestrost a jasné stručné vysvětlení, ale to, že autor pod každým z nich v pár větách zmiňuje, proč tohle cvičení dělat, k čemu nám vlastně je. To jim dává přidanou hodnotu.

Zdroj: Petráš, V. (2022). Psychologie vítězství: a 111 cvičení pro rozvoj psychiky. Portál.

Mýty o sebevraždě

Mýty o sebevraždě Obálka knihy Mýty o sebevraždě
Derek de Beurs
Populárně-naučná literatura
Portál
2021
168
Denča

„Po negativní zkušenosti nebo stresujícím faktoru se nezdary internalizují, připíšou osobě samotné, a nikoli okolnostem. Jste to vy sami, kdo selhává, kdo nestojí za nic, kdo neplní očekávání. Tento pocit se může stát tak nesnesitelným, že suicidální pacient vidí jediné řešení, jak těmto pocitům sebenenávisti a sebepohrdání uniknout“ (de Beurs, 2021, str. 65).

 

Derek de Beurs se v knize Mýty o sebevraždě snaží podívat na nejčastější mýty, které se o sebevraždě tradují z pohledu vědy. Tedy podložit hypotézy typu „Více lidí páchá sebevraždu v době svátků“ nebo „Umělci jsou k sebevraždě náchylnější“ či otázku role genů a výchovy vědeckými důkazy nebo je naopak vyvrátit. Tento nápad se mi opravdu líbí a oceňuji odvahu pustit se otevřeně do takto tabuizovaného tématu. Odvahu podívat se na téma, o kterém se nemluví, z jiného úhlu pohledu. Například mě nikdy nenapadlo, že lidé, kteří se o sebevraždu pokusí, ve skutečnosti vlastně zemřít nechtějí. Sebevražda je velmi komplexní fenomén a těžko se věří tomu, že o ní někdo dokáže psát tak zábavným a poutavým způsobem. Opravdu se nejedná o knihu, která by ve vás měla vyvolávat negativní pocity.
Považuji se za poměrně racionálního člověka, takže vědecky podložené důkazy jsou přesně to, co uznávám a díky nim jsem schopná uvěřit i tomu, co protiřečí zarytým povídačkám, kterým lidé věří už tolik let. Líbí se mi, že jsou zde zmíněny i případy sebevraždy některých známých osobností (např. Avicii nebo Kurt Cobain), ke kterým jsem dosud znala jen velmi málo kontextu. Kromě toho se zde dočtete také jak se suicidálními lidmi komunikovat a jak jim (nebo sobě) pomoci z této těžké životní situace. Mně osobně tato kniha vyloženě sedla. Našla jsem zde perfektní poměr nových informací zasazených do kontextu toho, co už za 4 roky studia znám. Autor všechny informace předkládá srozumitelným jazykem, který je příjemný a jsem si jistá, že i pochopitelný pro lidi, kteří se o psychologii nezajímají.

Zdroj: de Beurs, D. (2021). Mýty o sebevraždě: jak o ní přemýšlet a mluvit. Portál.

Perfektně skrytá deprese

Perfektně skrytá deprese Obálka knihy Perfektně skrytá deprese
Margaret Robinson Rutherford
Populárně-naučná literatura
Portál
2022
216
Denča

„Sebepřijetí je protijedem proti PSD, protože díky němu se naučíte soucitně a s pochopením přijímat různé aspekty toho, kým jste” (Rutherford, 2022, str 64).

 

Koncept perfektně skryté deprese (PSD), tak jak ho definuje M. R. Rutherfordová, se od té klasické liší. Málokdo si pod diagnózou deprese představí spokojeného veselého člověka působícího po všech stránkách perfektním dojmem. Ale právě perfekcionismus může být tím, co depresi pečlivě skryje před zraky ostatních. Napadá vás otázka, proč by to někdo dělal? Příčiny mohou být různé a pramenit už z dětství. Nicméně v dospělosti se projevují jako touha být dokonalý, potřeba přesvědčit ostatní, že nechybujete a neprojevujete slabost, zranitelnost nebo strach.
V knize se seznámíte s konceptem PSD jako takovým. Máte možnost zjistit, jestli se vás daný problém také týká a pochopit ho. Nejlépe se věci chápou v kontextu vlastní zkušenosti a přesně to vám umožní průběžná zamyšlení ve formě drobných úkolů jako např. uvědomit si, které emoce je pro nás nejtěžší prožívat, nebo se rozvzpomenout na to, jaké naše chování v dětství rodiče odsuzovali. Druhá část knihy se zaměřuje na „uzdravení“ – uzdravení ze snahy vypadat a jednat perfektně a najdete zde techniky, které se dají využít i v případě, že se s PSD nepotýkáte.
Já se ke knize uchylovala nejčastěji v situacích, kdy mi nebylo nejlíp. Asi by se dalo říct, že jsem v těch stránkách hledala úlevu. A mile mě překvapovalo, když opravdu přicházela. Největší zásluhu na tom má autorčin způsob pohledu na věc. Právě změna pohledu mi pomáhá pochopit některé zásadní věci a věřím, že stejně tak dobře může posloužit i vám. Pokud ale nemáte v úmyslu pustit se během čtení do plnění úkolů, kniha vám určitě nedá ani z poloviny tolik kolik by mohla. Takže pokud potřebujete teoretické znalosti o PSD, volila bych jiný zdroj informací. Pro tuto knihu je totiž cílem seberozvoj.

Zdroj: Rutherford, M. R. (2022). Perfektně skrytá deprese: smutek maskovaný perfekcionismem. Portál.

Jak projít životními krizemi k životním výhrám

Jak projít životními krizemi k životním výhrám Obálka knihy Jak projít životními krizemi k životním výhrám
Milada Záborcová
Populárně-naučná literatura
Grada
2017
176
Terka

„Ať si však připadáme sebesmutněji, ať se nám dějí těžkosti menší nebo rozměru zcela ohromujícího, přesto můžeme směrem ke každé krizi pronést dvě základní konstatování: každá krize jednou bude mít svůj konec a nic už nebude stejné“(Záborcová, 2017, s. 61-62).

 

Jde vidět, že autorka této knihy si opravdu dala práci s tím, aby co nejvíce lidem přiblížila, co vše může krize znamenat a co vlastně v takové situaci dělat. Při čtení jsem také nabyla dojmu, že nás kniha dokonce učí, jak krizím předcházet. Každá z kapitol mě uměla vtáhnout do svého tématu velmi dobře vybraným citátem, ke kterému jsem se ráda po jejím přečtení vracela. Bylo pro mne sympatické, že kniha má nějakou svou strukturu, kdy na začátku je člověk spíše teoreticky poučen o tématu, což je následně přeneseno do praktických zkušeností autorky, které ještě ráda dokresluje různými příběhy, aby se tyto myšlenky daly lépe představit. Chtěla bych ocenit i to, že na konci každé kapitoly bylo shrnutí nejpodstatnějších věcí, kde si čtenář může sesumírovat, co se právě dozvěděl. Líbí se mi, že se kniha poměrně hodně věnuje tomu, jak komunikovat s ostatními, zejména jakým způsobem sdělovat své potřeby a volit svá slova, abychom neskončili u hádky a neomezovali jak sebe, tak ostatní. Nechyběla ani kapitola o manipulaci a šikaně, které považuji za velmi nosné, přičemž autorka dává věcné rady, co dělat, když se jedinec ocitne v takové tíživé situaci. Na závěr bych jen ráda dodala, že kniha je čtivá, nenáročná, psaná jazykem běžného člověka, umožňuje základní vhled do tématu krize a pokud má navíc člověk rád citáty, je pro něj tato kniha jako ušitá.

Zdroj: Záborcová, M. (2017). Jak projít životními krizemi k životním výhrám. Grada.

Krize jako příležitost

Krize jako příležitost Obálka knihy Krize jako příležitost
Anja Förster, Peter Kreuz
Populárně-naučná literatura
Grada
2021
200
Eliška

Některé situace nutí lidi zkoušet nové věci. Prostě jít do toho. Ne perfektně, ne stokrát vyzkoušeně. Začít. Učit se. Vylepšovat. A znovu.“ (Förster, & Kreuz, 2021, 154).

 

 

V úvodu musím říct, že jsem od knihy čekala úplně něco jiného, takže mě poměrně překvapila. Sami autoři v úvodu zmiňují, že se nejedná o žádného rádce ani psychologickou podporu, spíše tak o pohled ekonomů a podnikatelů vybízejících nás k odvaze a změně. Povahou by se tedy kniha hodila spíše pro někoho, kdo se zajímá o psychologii práce, popřípadě osobní rozvoj, což není úplně můj šálek kávy, a proto jsem knížku vzala jako výzvu. Musím ale říci, že mě mile překvapila. Oceňuji zejména grafické zpracování, které je velmi veselé a knize přidává na čtivosti. Stejně tak jsou kapitoly, které jsou koncipovány jako strategie, které mohou posloužit k zisku z krize, vždy doplněny nějakým citátem. Jednotlivé části jsou rovněž poměrně krátké a srozumitelně napsané. Autoři se zmiňují například o odvaze experimentovat, vyjet ze zajetých kolejí, orientovat se na budoucnost, ale také o tom, jak vést tým k co nejlepšímu výkonu. S postupem času jsem občas měla pocit, že se témata poměrně opakují a autoři se občas vrací stále k tomu stejnému. Nicméně i díky krátkým kapitolám a kreativnímu zpracování jsem se u čtení nenudila. Knížku považuji za příjemnou oddechovku pro někoho, kdo se zajímá o vedení týmu nebo svůj vlastní osobní rozvoj, pokud ale hledáte něco vyloženě s psychologickou tématikou, doporučila bych asi spíše něco jiného. 

Zdroj: Förster, A., & Kreuz, P. (2021). Krize jako příležitost:28 strategií pro využití každé krize. Grada.