• Literární revue    Literární revue je projekt , ve kterém studenti psychologie píšou recenze na přečtené knihy s psychologickou tématikou. Psychologických knížek je mnoho a v dnešní uspěchané době času málo. Proto pro vás připravujeme každý měsíc recenze na různě laděná témata, jak na odborné, tak i populárně naučné knihy. Například v měsíci květnu jsme pro vás měli připravené téma lásky, v září jsme se věnovali tématu osobního rozvoje. Pokud budete sledovat naše sociální sítě, možná budete moct o některém dalším tématu rozhodnout i vy! V recenzích se dočtete základní informace o knize, co od ní můžete očekávat, co se na knížce recenzentovi líbilo i nelíbilo, případně vám prozradí zajímavou myšlenku, o které se dočetl. Každý čtenář si pak určitě vybere tu pravou knihu pro něj, ať už je to student, odborník či zájemce o psychologii!

  • Spolupracujeme s nakladatelstvími:

  • Procházet knížky

Média lži a příliš rychlý mozek

Média lži a příliš rychlý mozek Obálka knihy Média lži a příliš rychlý mozek
Petr Nutil
Populárně naučná
Grada
2018
189
Ewa

Často sa vám stáva, že neviete čomu máte veriť? Každé správy hovoria niečo iné a vy namiesto toho, aby ste sa dozvedeli podstatné informácie ste zmätení? Ak áno, kniha Média lží a příliš rychlý mozek je aj pre vás. Kniha nás postupne prehľadne sprevádza kapitolami o kritickom myslení, spoločnosti, mediálnou gramotnosťou, propagandou, či hoaxami. Ste v týchto pojmoch stratení? To nevadí, na začiatku nám autor poskytuje slovník základných pojmov so stručným a zrozumiteľným vysvetlením, ku ktorému sa môžete priebežne vracať. Okrem iného tam nájdete aj množstvo sociálnych fenoménov, s ktorými ste sa už pravdepodobne počas štúdia stretli, napríklad v sociálnej psychológii. Keďže je kniha určená pre širšiu verejnosť, poskytuje jednoduchšie podané informácie vysvetlené na konkrétnych príkladoch. Podnadpis tejto knihy nesie názov - Průvodce postpravdivým světem, ktorý dokonale vystihuje obsah tejto knihy. Odporúčam ju každému, kto chce podporiť svoje kritické myslenie a dozvedieť sa viac o aktuálnom svete médií.

Zdroj: Nutil, P. (2018). Média lži a příliš rychlý mozek. Grada.  

Hraní videoher v dětství a dospívání

Hraní videoher v dětství a dospívání: Dopady a souvislosti v sociálně-psychologické perspektivě Obálka knihy Hraní videoher v dětství a dospívání: Dopady a souvislosti v sociálně-psychologické perspektivě
Petr Květon
Odborná
Grada
2021
175
Baja

„Je jednoduše iluzorní očekávat, že vliv stejné hry na různé hráče bude uniformní. Interakce světa samotného hráče, včetně osobnostních predispozic, motivačních pohnutek, rodinných vlivů, vrstevnických vztahů a tlaků apod., a virtuálního světa videohry je tím, co v konečném důsledku určuje charakter a intenzitu vlivu hraní videoher“ (Květon, 2021, str. 138).

Autor problematiku hraní videoher pojal komplexně. Přehledně a srozumitelně zhodnocuje její rizika a možné příčiny, přičemž nevyslovuje ukvapené závěry, ale sděluje svoje názory s nadhledem a co možno nejobjektivněji. Svoje závěry opírá především o výzkumné projekty a pro náročné uvádí precizně definované výsledky se statistickými indexy, jako například hodnoty korelačních koeficientů, směrodatných odchylek či měr účinku, které zde většinou najdeme v tabulkách. V textu se nevyjadřuje pouze k osobnosti hráče, nýbrž i k vlivům prostředí a postupně se dostává i k fenoménům, které s hraním her souvisí, jako třeba agresivita. Pro větší přehlednost a odbornost ovšem uvádí i obsáhlé diagramy, které skutečně napomáhají čtenáři zorientovat se v obsáhlém textu. Text ovšem není jednotvárný. Autor na stránkách často odděluje pasáže, ve kterých vysvětluje kontext napsaného prostřednictvím definování pojmů, se kterými v textu pracuje, jako například co je to metaanalýza, jak se provádí a čte. Oceňuji, že autor popisuje i vlastnosti diagnostických metod, které byly ve výzkumech použity. Nesklouzává pouze k negativním faktorům, ke kterým může hraní her vést, no předkládá i jeho pozitivní aspekty. Nemůžu proto popřít schopnost autora zaujmout a vytvořit kvalitní odbornou publikaci, která má potenciál být přínosnou nejen pro studenty a odborníky v psychologii, ale i v příbuzných oborech.

Zdroj: Květon, P. (2021). Hraní videoher v dětství a dospívání: Dopady a souvislosti v sociálně-psychologické perspektivě. Grada.

Kyberšikana

Kyberšikana: průvodce novým fenoménem Obálka knihy Kyberšikana: průvodce novým fenoménem
Alena Černá a kol.
Odborná
Grada
2013
152
Nikča

„Někdy je to skutečně tak snadné a někteří lidé se k nám dostanou blíže, než bychom chtěli. Překotný vývoj technologií v posledních několika letech znesnadňuje určit, co ta blízkost vlastně znamená. Je v podstatě lhostejné, jak to nazveme – internet, virtuální realita, kyberprostor. ….  Tento prostor se nám stal do jisté míry přirozeným a málokdo ve vyspělém světě jej dnes nevyužívá alespoň částečně. Internet a technologie nepochybně změnily svět, ale i přes jejich nesporné výhody a pozitivní dopad mají také svou stinnou stránku“ (Černá a kol., 2013, str. 9).

Tato kniha se zabývá stále se rozšiřujícím fenoménem kyberšikany. Zprvu je nutno podotknout, že ačkoliv je kniha vydaná v roce 2013, kdy byl tento jev poměrně málo podchycený, tak je víceméně doposud aktuální. Když tedy pomineme, že se autoři v knize odkazují na již nepoužívané sítě (např. portály ICQ, líbímseti.cz aj.), tak popsané principy online obtěžování a kyberšikany se ve vzorcích opakují i na moderních sociálních sítích. Nevýhodou při sledování tohoto tématu je právě ten fakt, že s rychlých vývojem moderních technologiích a sociálních sítí se odborníkům vzdaluje vymezení prevence nebo strategií zvládání. I přesto oceňuji autory knihy za to, že se jim v této útlé knize povedlo toto téma zpracovat skvěle, nadčasově, stručně a zároveň dostatečně. V knize najdete nejen vymezení kyberšikany, ale také popis jejího výskytu, dopadu, popisu aktérů, strategií zvládání a možností prevence. Zajímavá mi přišla kapitola o výskytu kyberšikany, jelikož se nezabývala čísly, ale vedla k zamyšlení, že procentuální výskyt se odvíjí od toho, jak kyberšikanu definujeme. Tudíž jsou data ohledně kyberšikany velmi zkreslená už primárně z toho důvodu, že není jasné, jakou populaci a jaké konkrétnější formy kyberšikany zkoumáme. Tento problém často vzniká také splýváním pojmů online obtěžování a kyberšikany. Ačkoliv se jedná o odbornou knihu, je velmi čtivá a k odborným termínům najdou čtenáři přiložený slovník. Knihu doporučuji především pro prvotní seznámení se s fenoménem kyberšikany, a to nejen pro studenty, ale také pro širokou veřejnost. Především díky její čtivosti a srozumitelnosti.

Zdroj: Černá A., Dědková L., Macháčková H., Ševčíková A., & Šmahel, D. (2013). Kyberšikana: průvodce novým fenoménem. Grada.

Děti a dospívající online

Děti a dospívající online: vybraná rizika používání internetu Obálka knihy Děti a dospívající online: vybraná rizika používání internetu
Anna Ševčíková a kol.
Odborná
Grada
2014
184
Barča

Za poslední dekádu a půl prošla česká společnost dramatickou změnou, přinášející hlubší a těsnější propojení každodenního života s informačními a komunikačními technologiemi. Tato změna se odrazila nejen ve fungování celé společnosti, jež je dnes označována termínem informační společnost, ale také významně zasáhla do života rodin a jednotlivců. Jednou z výzev, které v rámci této změny čelíme, je otázka bezpečného používání internetu, respektive nalezení způsobů, jak se vypořádat s riziky, jimž dnešní děti na internetu čelí (Ševčíková, 2014, str. 9).

 Autorka se v knize zaměřila na základní témata online světa. Popisuje chování dětských uživatelů internetu, popisuje rozdíl mezi nadměrným užíváním internetu a závislostí na internetu, dále probírá soukromí a sebe-odkrývání na sociálních sítích, hovoří o navazování vztahů online, v rámci toho zmiňuje i kybergrooming, věnuje se sexuálnímu obsahu na internetu, kyberšikaně, online komunitách a nezapomíná ani na rodičovskou mediaci při používání internetu dětmi. Kniha je velmi čtivá, opírá se o nemalé množství výzkumů a některé informace prokládá zjednodušujícími grafy. Bohužel, jak sama autorka v knize zmiňuje, od řady výzkumů uplynul již nějaký čas a v dnešním online světě se vše vyvíjí rychle, tudíž data nemusí vůbec vypovídat o době, kdy autorka knihu psala, natož o době dnešní. (pozn. Kniha je z roku 2014.) Autorka v knize popisuje a vysvětluje dnes již běžně známé informace, jako například co je to sociální síť a jak funguje. Velmi pozitivním na této knize shledávám fakt, že ke konci každé kapitoly píše autorka shrnutí celé kapitoly a toho, co se čtenář dozvěděl. V některých kapitolách přikládá i doporučení pro pomáhající profese. Čeho si cením je to, že kniha nabízí možnosti preventivních a intervenčních opatření, stejně jako vymezuje ohrožené skupiny dětských uživatelů internetu. Stejně tak si cením snahy vyvrátit některé mýty, které se o online světě a jeho riziku šíří především prostřednictvím médií, týkajících se kybergroomingu, kyberšikany a dalších témat. Jako malý bonus na závěr musím zmínit, že je v knize k nalezení i krátký test závislosti na internetu i s bližším vysvětlením jeho vzniku.

Zdroj: Ševčíková, A., a kol. (2014). Děti a dospívající online: Vybraná rizika používání internetu. Grada.

Online závislosti

Online závislosti Obálka knihy Online závislosti
Lukas Blinka a kol.
Odborná
Grada
2016
200
Léňa

„Používání internetu může vést k různým následkům a závislost je jen jedním z těch, o kterých se dá uvažovat. Důvody, proč zrovna “závislost”, byly dva. Prvním je fakt, že je to pojem nadužívaný, ale málokdy konkrétně konceptualizovaný. Dalším důvodem bylo, že behaviorální závislost si pomalu, ale jistě razí cestu v oficiální diagnostice – je již uznána v DSM 5 a je a byla zvažována pro MKN-11.“ (Blinka a kol., 2015, str. 17-18)

Jedná se o odbornou literaturu zabývající se širokou oblastí online závislostí. Nejdříve kniha čtenáře uvádí do tématu závislosti na internetu. Dále se postupně věnuje diagnostice a měření online závislosti, prevenci a léčbě závislosti a nadměrného užívání internetu. Jsou zde zmíněny i specifika nadměrného užívání internetu u určitých vývojových období a doplněné o případové studie. Popisována je i závislosti na hraní online her, sexuální chování v kontextu internetu či závislost na sociálních sítích. Autoři hodně čerpali z různých odborných zdrojů a výzkumů, takže se jedná o kvalitní odbornou literaturu. Publikaci vnímám jako dobrý studijní pramen, ve kterém najdete vše potřebné odborně ocitované, přehledně rozdělené a strukturované. Pro čtení informací je vhodné mít již určitý základ v psychologické terminologii, abyste se jako čtenář lépe orientoval a textu rozuměl.

Zdroj: Blinka, L. a kol. (2015). Online závislosti. Grada

Informační detox

Informační detox: jak si zjednodušit život v digitální době Obálka knihy Informační detox: jak si zjednodušit život v digitální době
Michaela Dombrovská, Zuzana Šidlichovská
Populárně-naučná
Grada
192
Léňa

„Čelíme-li dnes mnohem většímu objemu informací než dříve, musíme se tím spíše zdokonalovat v umění rozlišit, čím se zabývat a co ignorovat. Jednoduše řečeno potřebujeme si udělat v informacích pořádek a přehled“ (Dombrovská & Šidlichovská, 2021, str. 12).

Knihu bych doporučila všem, kteří by se chtěli vypořádat s informačním přetížením či mu ideálně předcházet. Přemíra informací na nás číhá doma, v práci i obecně ve společnosti, a právě těmto oblastem se kniha věnuje. Našla jsem v ní spoustu zajímavých tipů. Především je psána hodně prakticky a prostřednictvím různých cvičení, testíků a otázek člověka donutí se opravdu zamyslet nad tím, jak svůj postoj k informacím zdravě změnit. Někteří by mohli ocenit i krátkou kapitolu o informacích ve vyhrocené době, která je pro covidovou situaci velmi aktuální, a seznámit se tak s technikou “5 plus 2 P”. Ta konkrétně spočívá v následujících slovech: přemýšlet, předvídat, připravit se, přijmout, podpořit, příležitost, poděkování.

Zdroj: Dombrovská, M., & Šidlichovská, Z. (2021). Informační detox: jak si zjednodušit život v digitální době. Grada.

Instamozek

Instamozek: stres, deprese a úzkosti zapříčiněné moderní dobou Obálka knihy Instamozek: stres, deprese a úzkosti zapříčiněné moderní dobou
Anders Hansen
Populárně naučná
Portál
2021
159
Léňa

„Sedíte v práci a píšete nějaký text, ale v tom vám cinkne na mobilu nová esemeska a vás to neodbytně táhne si ji přečíst - co kdyby to bylo něco důležitého? Když už máte mobil beztak v ruce, využijete toho a mrknete se na Facebook, jestli tam nepřibyly nějaké nové lajky u vašeho nejnovějšího příspěvku. Místo toho tam uvidíte, že někdo sdílel článek o rostoucí kriminalitě ve čtvrti, kde bydlíte. Kliknete na odkaz, ale stačíte sotva přečíst pár řádek, a všimnete si odkazu na stránku, kde se prodávají zlevněné tenisky. Pomalu se ani nestihnete zabrat do nabídky, když vás vyruší notifikace oznamující, že váš dobrý kamarád právě publikoval příspěvek na instagramu. Než se nadějete, váš rozepsaný text je na míle daleko“ (Hansen, 2021, str.43-44).

Kniha se věnuje moderní digitální době, ve které aktuálně žijeme. Co s naším mozkem dělají mobilní telefony a sociální sítě a jaký vliv to má na naše nynější žití, ale zároveň i budoucnost? Jak se v tomto digitálním světě udržet zdraví? Může nám pomoci spánek či pohyb, abychom se vyhnuli přemíře stresu, úzkosti nebo depresi? Na všechny tyto otázky jsem v této publikaci našla odpovědi. Knížka je krátká, srozumitelná a jde k věci. V závěru je zmíněno pár dobrých rad pro dobu digitální, které krásně shrnují, jak po boku digitálních technologií zdravě fungovat. Jedna ze zajímavých myšlenek, co jsem se v knize dočetla bylo, že používání mobilu pozdě večer může s velkou pravděpodobností zvýšit chuť k jídlu. Z případné večerní svačinky si ještě pak tělo vytáhne maximum kalorií a uloží si je kolem pasu ve formě podkožního tuku. To by lidé, co si hlídají váhu, měli rozhodně vědět.

Zdroj: Hansen, A. (2021). Instamozek: stres, deprese a úzkosti zapříčiněné moderní dobou. Portál.

Muž, který si pletl manželku s kloboukem

Muž, který si pletl manželku s kloboukem Obálka knihy Muž, který si pletl manželku s kloboukem
Oliver Sacks
Populárně naučná
Mladá fronta
1993
256
Léňa

“Moji pacienti mě přivádějí k dalším a dalším otázkám, a ty otázky mě přivádějí k dalším a dalším pacientům. V povídkách – či ve studiích –, které tu čtenáři předkládám, je obojí – otázky i pacienti." (Sacks, 1993, str. 7.)

Povídky o životech lidí, kteří jsou postiženi různými neurologickými poruchami. Nikdy jsem nečetla tak neuvěřitelné příběhy lidí jako tyto. Autor vypráví příběhy svých pacientů, kdy každý z nich trpěl něčím jiným, takže o různorodost a originalitu v knize není nouze. Povídky jsou psané čtivě, srozumitelně a s velkým citem.  Osobně mě nejvíce zaujal případ dvojčat, která uměla odříkávat prvočísla až po ta dvanáctimístná, ale nesvedla jednoduché sčítání a odčítání. Nebo dalším zajímavým případem byla slepá sochařka, která svůj talent objevila až v šedesáti letech, neboť do té doby měla ochrnuté ruce. Tohle jsou příběhy, které prostě sami nevymyslíte, to musel napsat jedině sám život. Jako laika vás při čtení budou zaplavovat emoce údivu a překvapení, jak je tohle vůbec možné. Jako člověka s již určitými psychologickými znalostmi se vám budou propojovat informace z biologie, neurologie, psychologie… všechno to do sebe začne zapadat jako skládačka a na konci knížky už vás bude samotné napadat, kde by mohla být příčina problému. Chcete údiv nebo slzy? Tak tuhle knížku musíte přečíst! 

Zdroj: Sacks, O. (1993). Muž, který si pletl manželku s kloboukem. Mladá fronta.

Nervové buňky a jejich svět

Nervové buňky a jejich svět Obálka knihy Nervové buňky a jejich svět
Miroslav Orel
Odborné
Grada
2015
216
Baja

„Pro společný základní architektonický plán jsou konkrétní lidské mozky individuálně odlišné. Tato jedinečně originální různorodost je vyjádřena obzvláště výrazně právě v oblasti prefrontální kůry čelních laloků.“ (Orel, 2015, str. 119)

Tato učebnice představuje svět nervových buněk velmi systematicky a strukturovaně, avšak ne na úkor čtivosti. V knize je možno nalézt jak základní popis neuronů (vznik, vývoj, zánik, stavbu či funkci), tak i důkladné zaměření na děje v synapsích. Publikace přináší velmi poutavý popis membránových transportních mechanismů, kanálů, receptorů i membránových potenciálů, které jsou doplněny početnými ilustracemi a proto je hodnotím jako velice přínosné pro představu všech mechanismů. Oceňuji také velmi podrobný popis neuromediátorů, ale též prefrontální kůry, limbického systému či bazálních jader, které jsem jako studentka psychologie nenašla v žádné předcházející publikaci tak podrobně a srozumitelně popsané. Tyto podkapitoly spolu s možnostmi ovlivnění neuronů a jejich funkcí hodnotím pro mě jako nejpřínosnější – a to i když jsem četla jenom ze zájmu, nejen v rámci přípravy na zkoušky. Zaměřuje se dále na popis procesů v jednotlivých mozkových oblastech a sice nepřináší až tak komplexní popis jako autorova publikace Vyšetření a výzkum mozku, dovolím si však tvrdit, že tato kniha mozkové procesy popisuje více než dostatečně.  Učebnice představuje také témata ovlivnění neuronů chemickými látkami, farmaky (které jsou oproti další autorově publikaci Psychopatologie rozšířeny třeba o antiparkinsonika, myorelaxancia, anestetika a jiné), rostlinami, ale třeba i účinky toxických či návykových látek na neuronální síť. Kniha nese i psychologický nádech, který se odráží v jejích podkapitolách o účincích psychoterapie, kontextu zrcadlových neuronů, ale třeba i placebo efektu. Nabízí tedy jak možnost obohacení pro zájemce o tyto témata, ale též může představovat efektivní pomůcku pro studenty psychologie ale třeba i lékařských oborů při jejich studiu.

Zdroj: Orel, M. (2015). Nervové buňky a jejich svět. Grada.

Jak lépe zvládat nepříjemné situace

Jak lépe zvládat nepříjemné situace a konflikty Obálka knihy Jak lépe zvládat nepříjemné situace a konflikty
Melanie Greenberg
Populárně naučná
Grada
2019
192
Jana

„Kdybych si musela vybrat jen jeden nástroj na zvládání stresu, vybrala bych si všímavost.” (Greenberg, 2019, 61)

Tato kniha se věnuje, jak již napovídá její název, stresovým a nepříjemným situacím, kterým v dnešním světě musí čelit snad každý. Autorka, která se mimo jiné dlouhodobě terapii akutního a chronického stresu věnuje, knihu rozdělila na tři hlavní části. V první části najdete stručný úvod do anatomie a složení mozku a popis stresových reakcí. Když jste se dozvěděli, jak to v mozku funguje, další část knihy vám poodhalí, jak s těmito vědomostmi můžete naložit ve svůj prospěch – tedy jak čelit stresovým situacím a konfliktům. V této části najdete i několik screeningových orientačních testů (např. zda prožíváte akutní/chronický stres nebo jak moc stresující zaměstnání máte a další…). Najdete zde i jednoduchá cvičení, které vychází ze všímavosti nebo která se zaměřují na emoce a jejich přijetí. Poslední část se věnuje tomu, jak vše, co jste se právě dočetli, můžete uplatnit a tím se postavit stresorům a konfliktům čelem a jak žít zdravý, vyvážený a klidnější život. Nakolik tento titul dokáže změnit Váš život si netroufnu odhadnout, každopádně předložené techniky a cvičení můžeme nazvat jako ty osvědčené a pokud jste v boji se stresem nováčci, jistě si mezi nimi najdete některé, které budete moci zařadit mezi svou první psychickou pomoc.

Greenberg, M. (2019). Jak lépe zvládat nepříjemné situace a konflikty. Grada.