• Literární revue    Literární revue je projekt , ve kterém studenti psychologie píšou recenze na přečtené knihy s psychologickou tématikou. Psychologických knížek je mnoho a v dnešní uspěchané době času málo. Proto pro vás připravujeme každý měsíc recenze na různě laděná témata, jak na odborné, tak i populárně naučné knihy. Například v měsíci květnu jsme pro vás měli připravené téma lásky, v září jsme se věnovali tématu osobního rozvoje. Pokud budete sledovat naše sociální sítě, možná budete moct o některém dalším tématu rozhodnout i vy! V recenzích se dočtete základní informace o knize, co od ní můžete očekávat, co se na knížce recenzentovi líbilo i nelíbilo, případně vám prozradí zajímavou myšlenku, o které se dočetl. Každý čtenář si pak určitě vybere tu pravou knihu pro něj, ať už je to student, odborník či zájemce o psychologii!

  • Spolupracujeme s nakladatelstvími:

  • Procházet knížky

Já jsem OK, ty jsi OK

Já jsem Ok, ty jsi OK Obálka knihy Já jsem Ok, ty jsi OK
Thomas A. Harris
Populárně-naučná
Portál
2021
294
Léňa

„Když dominuje Rodič nebo Dítě, je výsledek předvídatelný. Je to jeden z charakteristických rysů her. V hrách je jistota. Mohou sice skončit bolestivě, ale vždy se jedná o bolest, se kterou se hráč naučil zacházet. Když transakci řídí dospělý, výsledek se nedá vždy předpovědět. Je možný jak úspěch, tak chyba. Nejdůležitější však je, že zde existuje možnost změny" (Harris, 2020, str. 83).

Celou knihou prostupuje jedna psychologická teorie – transakční analýza. Má svou vlastní terminologii, které je nutné na začátku správně porozumět. Pracuje se v ní se třemi ego-stavy: Rodič, Dospělý a Dítě, jež jsou v nás formovány už od raných fázích života. V každém z nás jsou trochu jinak zkombinovány a tím pak ovlivňují naši komunikaci s ostatními osobami. Autor pak dále v knize vysvětluje čtyři možné životní postoje tzv. OK stavy a věnuje se i analýze transakcí a tomu, jak se tři výše zmíněné ego-stavy promítají např. do manželství či vývojového období dítěte a adolescenta. V knize je toho opravdu mnoho a není lehké ji shrnout pár řádky. Pro mě bylo nejdůležitějším zjištěním to, že všichni lidé jsou stejní svou strukturou, protože všichni v sobě máme Rodiče, Dospělého a Dítě. Avšak ve dvou věcech se mezi sebou lišíme. Odlišnosti jsou v obsahu Rodiče, Dospělého a Dítěte a ve poté v jejich uspořádání a fungování. V tom je každý z nás jedinečný a dle toho se odvíjí vše ostatní.
Knihu bych doporučila pro vážné zájemce o transakční analýzu. Svým obsahem je hluboká a rozhodně ji nelze považovat za oddychovou literaturu. Za možnou alternativu k tomuto dílu vnímám práci Erica Berneho “Jak si lidí hrají”, která mi přišla o něco jednodušeji a hlavně zábavněji napsána. 

Zdroj: Harris, T. A. (2020). Já jsem OK, ty jsi OK: úvod do transakční analýzy. Portál.

Psychologické typy

Psychologické tyy4py Obálka knihy Psychologické tyy4py
Carl G. Jung
Odborná
Portál
2020
560
Dominik

„Co mě teď zaráželo, byl nepopiratelný fakt vysloveně obrovských rozdílů mezi introverty navzájem a extraverty navzájem. Byly to rozdíly tak velké, že jsem začal pochybovat, jestli jsem to vůbec viděl správně. Odstranit tuto pochybnost si vyžádalo skoro desetiletou práci pozorování a porovnávání" (Jung, 2020, 510).

Každý, kdo se alespoň trochu zajímá o psychologii, jistě někdy slyšel o Carlu Gustavu Jungovi a jeho teorii introvertního a extravertního zaměření. V knize Psychologické typy, která poprvé vyšla už v roce 1921, a která je často označována za Jungovo nejvýznamnější dílo vůbec, však naleznete mnohem více než pouhý popis introvertně a extravertně zaměřených lidí. Jedná se o velmi obsáhlou publikaci, ve které Jung mimo jiné popisuje, jak se tyto psychologické typy projevovaly v antických a středověkých duchovních dějinách, v básnictví, estetice, nebo moderní filozofii. Čtenář se zde dozví, jak například souvisí středověký realismus a introverze, proč byl antický teolog Órigenés typickým představitelem extravertního typu, nebo jak s těmito typy souvisí Nietzscheho pojetí apollónství a dionýství. Těmto pohledům do historie Jung věnuje větší polovinu knihy. V druhé části pak již předkládá vlastní teorii typů – kromě extraverze a introverze definuje čtyři možné funkce vědomí, jejímiž kombinacemi s introverzí a extraverzí vzniká osm základních psychologických typů. V závěru této části předkládá také užitečný a obsáhlý slovník pojmů a jejich definic, které mohou pomoci s orientací a lepším pochopením Jungových teorií.
Přiznám se, že osobně jsem měl z knihy rozporuplné pocity. Jedná se o pozoruhodně obsáhlé dílo, kterým se Jung bezesporu zapsal do dějin psychologie. Kniha je nabitá obrovským množstvím informací, zajímavých zamyšlení a pohledů do historie, nejedná se však o jednoduché čtení. Občas jsem se v Jungových myšlenkách ztrácel a často jsem musel celé pasáže číst několikrát, abych pochopil jejich význam. Některé odkazy a reference je bez předchozí znalosti daných historických osobností a událostí obtížné pochopit. Druhá část knihy, kde se Jung věnuje vlastní teorii psychologických typů, je již „stravitelnější“ a může dobře posloužit např. ke studijním účelům a k bližšímu pochopení Jungovy typologie.
Knihu jako celek doporučuji spíše pokročilým čtenářům, kteří se o Jungovo dílo více zajímají a chtějí proniknout opravdu do hloubky. Z důvodu vysoké náročnosti a místy nepřehlednosti knihu hodnotím třemi hvězdičkami.

Zdroj: Jung, C. G. (2020). Psychologické typy. Portál.

Džungle v nás

Džungle v nás Obálka knihy Džungle v nás
Jiří Plamínek
Populárně-naučná
Grada
2020
144
Denča

„Lidé se nechovají v přímé reakci na objektivní realitu. Vycházejí ze subjektivního obrazu, který vidí a v němž bývá realita více či méně zkreslena. Proto je nanejvýš žádoucí, dříve, než druhého odsoudíme za to, že nám lže nebo z nás dělá hlupáky, zvážit, zda jen nevidí situaci jinak než my" (Plamínek, 2020, str 16).

Kniha se zaměřuje na poměrně rozsáhlé téma psychologie osobnosti. Autor Jiří Plamínek využívá pro vysvětlení fungování osobnosti vlastní model o čtyřech složkách – vrozených (sdíleně a rozdílně) a osvojených (nevědomě a vědomě). Ve svém výkladu se opírá o klíčové orientační body, které jsou v psychologii dobře známé, a snaží se je vysvětlit z hlediska vědy a faktů vyplývajících z přírodních zákonů. Každou část teorie prokládá velkým množstvím příkladů, které významně usnadňují pochopení. Z mého pohledu je nejdůležitějším poselstvím knihy uvědomění si propojenosti všech nejrůznějších psychologických teorií, které se studentům psychologie snaží ve školách natlačit do hlavy, s životem, který tu byl dávno před všemi velkými mysliteli psychologie – s přírodou. Já sama jsem poměrně racionální člověk, a proto oceňuji autorovu snahu eliminovat filozofické pojetí psychologie a všechny informace předkládat na základě doložitelných faktů.
Kniha je psaná srozumitelným jazykem a vše je podle mého názoru stravitelné i pro čtenáře, který o psychologii osobnosti nic neví, proto se mi zdá vhodná opravdu pro každého, jak vypovídá její název. Přináší drobná „uvědomění si“, jenž vedou čtenáře k zamyšlení nad sebou samým, vlastní osobností a svým chováním. Troufám si napsat k lepšímu porozumění sobě samému. Autor zde také často probírá možné příčiny neshod mezi lidmi – tedy jiný typ osobnosti lidí a navrhuje změny myšlení, které mohou pomoci předcházet dalším konfliktům. Těm z nás, kteří se psychologii věnují, může přinést zajímavá propojení a nový úhel pohledu, protože se zde podařilo systematicky shrnout nejdůležitější poznatky teorií osobnosti, a navíc je zasadit do inovativního rámce.

Zdroj: Plamínek, J. (2020). Džungle v nás: praktická psychologie pro každého.Grada.

Média lži a příliš rychlý mozek

Média lži a příliš rychlý mozek Obálka knihy Média lži a příliš rychlý mozek
Petr Nutil
Populárně naučná
Grada
2018
189
Ewa

Často sa vám stáva, že neviete čomu máte veriť? Každé správy hovoria niečo iné a vy namiesto toho, aby ste sa dozvedeli podstatné informácie ste zmätení? Ak áno, kniha Média lží a příliš rychlý mozek je aj pre vás. Kniha nás postupne prehľadne sprevádza kapitolami o kritickom myslení, spoločnosti, mediálnou gramotnosťou, propagandou, či hoaxami. Ste v týchto pojmoch stratení? To nevadí, na začiatku nám autor poskytuje slovník základných pojmov so stručným a zrozumiteľným vysvetlením, ku ktorému sa môžete priebežne vracať. Okrem iného tam nájdete aj množstvo sociálnych fenoménov, s ktorými ste sa už pravdepodobne počas štúdia stretli, napríklad v sociálnej psychológii. Keďže je kniha určená pre širšiu verejnosť, poskytuje jednoduchšie podané informácie vysvetlené na konkrétnych príkladoch. Podnadpis tejto knihy nesie názov - Průvodce postpravdivým světem, ktorý dokonale vystihuje obsah tejto knihy. Odporúčam ju každému, kto chce podporiť svoje kritické myslenie a dozvedieť sa viac o aktuálnom svete médií.

Zdroj: Nutil, P. (2018). Média lži a příliš rychlý mozek. Grada.  

Hraní videoher v dětství a dospívání

Hraní videoher v dětství a dospívání: Dopady a souvislosti v sociálně-psychologické perspektivě Obálka knihy Hraní videoher v dětství a dospívání: Dopady a souvislosti v sociálně-psychologické perspektivě
Petr Květon
Odborná
Grada
2021
175
Baja

„Je jednoduše iluzorní očekávat, že vliv stejné hry na různé hráče bude uniformní. Interakce světa samotného hráče, včetně osobnostních predispozic, motivačních pohnutek, rodinných vlivů, vrstevnických vztahů a tlaků apod., a virtuálního světa videohry je tím, co v konečném důsledku určuje charakter a intenzitu vlivu hraní videoher“ (Květon, 2021, str. 138).

Autor problematiku hraní videoher pojal komplexně. Přehledně a srozumitelně zhodnocuje její rizika a možné příčiny, přičemž nevyslovuje ukvapené závěry, ale sděluje svoje názory s nadhledem a co možno nejobjektivněji. Svoje závěry opírá především o výzkumné projekty a pro náročné uvádí precizně definované výsledky se statistickými indexy, jako například hodnoty korelačních koeficientů, směrodatných odchylek či měr účinku, které zde většinou najdeme v tabulkách. V textu se nevyjadřuje pouze k osobnosti hráče, nýbrž i k vlivům prostředí a postupně se dostává i k fenoménům, které s hraním her souvisí, jako třeba agresivita. Pro větší přehlednost a odbornost ovšem uvádí i obsáhlé diagramy, které skutečně napomáhají čtenáři zorientovat se v obsáhlém textu. Text ovšem není jednotvárný. Autor na stránkách často odděluje pasáže, ve kterých vysvětluje kontext napsaného prostřednictvím definování pojmů, se kterými v textu pracuje, jako například co je to metaanalýza, jak se provádí a čte. Oceňuji, že autor popisuje i vlastnosti diagnostických metod, které byly ve výzkumech použity. Nesklouzává pouze k negativním faktorům, ke kterým může hraní her vést, no předkládá i jeho pozitivní aspekty. Nemůžu proto popřít schopnost autora zaujmout a vytvořit kvalitní odbornou publikaci, která má potenciál být přínosnou nejen pro studenty a odborníky v psychologii, ale i v příbuzných oborech.

Zdroj: Květon, P. (2021). Hraní videoher v dětství a dospívání: Dopady a souvislosti v sociálně-psychologické perspektivě. Grada.

Kyberšikana

Kyberšikana: průvodce novým fenoménem Obálka knihy Kyberšikana: průvodce novým fenoménem
Alena Černá a kol.
Odborná
Grada
2013
152
Nikča

„Někdy je to skutečně tak snadné a někteří lidé se k nám dostanou blíže, než bychom chtěli. Překotný vývoj technologií v posledních několika letech znesnadňuje určit, co ta blízkost vlastně znamená. Je v podstatě lhostejné, jak to nazveme – internet, virtuální realita, kyberprostor. ….  Tento prostor se nám stal do jisté míry přirozeným a málokdo ve vyspělém světě jej dnes nevyužívá alespoň částečně. Internet a technologie nepochybně změnily svět, ale i přes jejich nesporné výhody a pozitivní dopad mají také svou stinnou stránku“ (Černá a kol., 2013, str. 9).

Tato kniha se zabývá stále se rozšiřujícím fenoménem kyberšikany. Zprvu je nutno podotknout, že ačkoliv je kniha vydaná v roce 2013, kdy byl tento jev poměrně málo podchycený, tak je víceméně doposud aktuální. Když tedy pomineme, že se autoři v knize odkazují na již nepoužívané sítě (např. portály ICQ, líbímseti.cz aj.), tak popsané principy online obtěžování a kyberšikany se ve vzorcích opakují i na moderních sociálních sítích. Nevýhodou při sledování tohoto tématu je právě ten fakt, že s rychlých vývojem moderních technologiích a sociálních sítí se odborníkům vzdaluje vymezení prevence nebo strategií zvládání. I přesto oceňuji autory knihy za to, že se jim v této útlé knize povedlo toto téma zpracovat skvěle, nadčasově, stručně a zároveň dostatečně. V knize najdete nejen vymezení kyberšikany, ale také popis jejího výskytu, dopadu, popisu aktérů, strategií zvládání a možností prevence. Zajímavá mi přišla kapitola o výskytu kyberšikany, jelikož se nezabývala čísly, ale vedla k zamyšlení, že procentuální výskyt se odvíjí od toho, jak kyberšikanu definujeme. Tudíž jsou data ohledně kyberšikany velmi zkreslená už primárně z toho důvodu, že není jasné, jakou populaci a jaké konkrétnější formy kyberšikany zkoumáme. Tento problém často vzniká také splýváním pojmů online obtěžování a kyberšikany. Ačkoliv se jedná o odbornou knihu, je velmi čtivá a k odborným termínům najdou čtenáři přiložený slovník. Knihu doporučuji především pro prvotní seznámení se s fenoménem kyberšikany, a to nejen pro studenty, ale také pro širokou veřejnost. Především díky její čtivosti a srozumitelnosti.

Zdroj: Černá A., Dědková L., Macháčková H., Ševčíková A., & Šmahel, D. (2013). Kyberšikana: průvodce novým fenoménem. Grada.

Děti a dospívající online

Děti a dospívající online: vybraná rizika používání internetu Obálka knihy Děti a dospívající online: vybraná rizika používání internetu
Anna Ševčíková a kol.
Odborná
Grada
2014
184
Barča

Za poslední dekádu a půl prošla česká společnost dramatickou změnou, přinášející hlubší a těsnější propojení každodenního života s informačními a komunikačními technologiemi. Tato změna se odrazila nejen ve fungování celé společnosti, jež je dnes označována termínem informační společnost, ale také významně zasáhla do života rodin a jednotlivců. Jednou z výzev, které v rámci této změny čelíme, je otázka bezpečného používání internetu, respektive nalezení způsobů, jak se vypořádat s riziky, jimž dnešní děti na internetu čelí (Ševčíková, 2014, str. 9).

 Autorka se v knize zaměřila na základní témata online světa. Popisuje chování dětských uživatelů internetu, popisuje rozdíl mezi nadměrným užíváním internetu a závislostí na internetu, dále probírá soukromí a sebe-odkrývání na sociálních sítích, hovoří o navazování vztahů online, v rámci toho zmiňuje i kybergrooming, věnuje se sexuálnímu obsahu na internetu, kyberšikaně, online komunitách a nezapomíná ani na rodičovskou mediaci při používání internetu dětmi. Kniha je velmi čtivá, opírá se o nemalé množství výzkumů a některé informace prokládá zjednodušujícími grafy. Bohužel, jak sama autorka v knize zmiňuje, od řady výzkumů uplynul již nějaký čas a v dnešním online světě se vše vyvíjí rychle, tudíž data nemusí vůbec vypovídat o době, kdy autorka knihu psala, natož o době dnešní. (pozn. Kniha je z roku 2014.) Autorka v knize popisuje a vysvětluje dnes již běžně známé informace, jako například co je to sociální síť a jak funguje. Velmi pozitivním na této knize shledávám fakt, že ke konci každé kapitoly píše autorka shrnutí celé kapitoly a toho, co se čtenář dozvěděl. V některých kapitolách přikládá i doporučení pro pomáhající profese. Čeho si cením je to, že kniha nabízí možnosti preventivních a intervenčních opatření, stejně jako vymezuje ohrožené skupiny dětských uživatelů internetu. Stejně tak si cením snahy vyvrátit některé mýty, které se o online světě a jeho riziku šíří především prostřednictvím médií, týkajících se kybergroomingu, kyberšikany a dalších témat. Jako malý bonus na závěr musím zmínit, že je v knize k nalezení i krátký test závislosti na internetu i s bližším vysvětlením jeho vzniku.

Zdroj: Ševčíková, A., a kol. (2014). Děti a dospívající online: Vybraná rizika používání internetu. Grada.

Online závislosti

Online závislosti Obálka knihy Online závislosti
Lukas Blinka a kol.
Odborná
Grada
2016
200
Léňa

„Používání internetu může vést k různým následkům a závislost je jen jedním z těch, o kterých se dá uvažovat. Důvody, proč zrovna “závislost”, byly dva. Prvním je fakt, že je to pojem nadužívaný, ale málokdy konkrétně konceptualizovaný. Dalším důvodem bylo, že behaviorální závislost si pomalu, ale jistě razí cestu v oficiální diagnostice – je již uznána v DSM 5 a je a byla zvažována pro MKN-11.“ (Blinka a kol., 2015, str. 17-18)

Jedná se o odbornou literaturu zabývající se širokou oblastí online závislostí. Nejdříve kniha čtenáře uvádí do tématu závislosti na internetu. Dále se postupně věnuje diagnostice a měření online závislosti, prevenci a léčbě závislosti a nadměrného užívání internetu. Jsou zde zmíněny i specifika nadměrného užívání internetu u určitých vývojových období a doplněné o případové studie. Popisována je i závislosti na hraní online her, sexuální chování v kontextu internetu či závislost na sociálních sítích. Autoři hodně čerpali z různých odborných zdrojů a výzkumů, takže se jedná o kvalitní odbornou literaturu. Publikaci vnímám jako dobrý studijní pramen, ve kterém najdete vše potřebné odborně ocitované, přehledně rozdělené a strukturované. Pro čtení informací je vhodné mít již určitý základ v psychologické terminologii, abyste se jako čtenář lépe orientoval a textu rozuměl.

Zdroj: Blinka, L. a kol. (2015). Online závislosti. Grada

Informační detox

Informační detox: jak si zjednodušit život v digitální době Obálka knihy Informační detox: jak si zjednodušit život v digitální době
Michaela Dombrovská, Zuzana Šidlichovská
Populárně-naučná
Grada
192
Léňa

„Čelíme-li dnes mnohem většímu objemu informací než dříve, musíme se tím spíše zdokonalovat v umění rozlišit, čím se zabývat a co ignorovat. Jednoduše řečeno potřebujeme si udělat v informacích pořádek a přehled“ (Dombrovská & Šidlichovská, 2021, str. 12).

Knihu bych doporučila všem, kteří by se chtěli vypořádat s informačním přetížením či mu ideálně předcházet. Přemíra informací na nás číhá doma, v práci i obecně ve společnosti, a právě těmto oblastem se kniha věnuje. Našla jsem v ní spoustu zajímavých tipů. Především je psána hodně prakticky a prostřednictvím různých cvičení, testíků a otázek člověka donutí se opravdu zamyslet nad tím, jak svůj postoj k informacím zdravě změnit. Někteří by mohli ocenit i krátkou kapitolu o informacích ve vyhrocené době, která je pro covidovou situaci velmi aktuální, a seznámit se tak s technikou “5 plus 2 P”. Ta konkrétně spočívá v následujících slovech: přemýšlet, předvídat, připravit se, přijmout, podpořit, příležitost, poděkování.

Zdroj: Dombrovská, M., & Šidlichovská, Z. (2021). Informační detox: jak si zjednodušit život v digitální době. Grada.

Instamozek

Instamozek: stres, deprese a úzkosti zapříčiněné moderní dobou Obálka knihy Instamozek: stres, deprese a úzkosti zapříčiněné moderní dobou
Anders Hansen
Populárně naučná
Portál
2021
159
Léňa

„Sedíte v práci a píšete nějaký text, ale v tom vám cinkne na mobilu nová esemeska a vás to neodbytně táhne si ji přečíst - co kdyby to bylo něco důležitého? Když už máte mobil beztak v ruce, využijete toho a mrknete se na Facebook, jestli tam nepřibyly nějaké nové lajky u vašeho nejnovějšího příspěvku. Místo toho tam uvidíte, že někdo sdílel článek o rostoucí kriminalitě ve čtvrti, kde bydlíte. Kliknete na odkaz, ale stačíte sotva přečíst pár řádek, a všimnete si odkazu na stránku, kde se prodávají zlevněné tenisky. Pomalu se ani nestihnete zabrat do nabídky, když vás vyruší notifikace oznamující, že váš dobrý kamarád právě publikoval příspěvek na instagramu. Než se nadějete, váš rozepsaný text je na míle daleko“ (Hansen, 2021, str.43-44).

Kniha se věnuje moderní digitální době, ve které aktuálně žijeme. Co s naším mozkem dělají mobilní telefony a sociální sítě a jaký vliv to má na naše nynější žití, ale zároveň i budoucnost? Jak se v tomto digitálním světě udržet zdraví? Může nám pomoci spánek či pohyb, abychom se vyhnuli přemíře stresu, úzkosti nebo depresi? Na všechny tyto otázky jsem v této publikaci našla odpovědi. Knížka je krátká, srozumitelná a jde k věci. V závěru je zmíněno pár dobrých rad pro dobu digitální, které krásně shrnují, jak po boku digitálních technologií zdravě fungovat. Jedna ze zajímavých myšlenek, co jsem se v knize dočetla bylo, že používání mobilu pozdě večer může s velkou pravděpodobností zvýšit chuť k jídlu. Z případné večerní svačinky si ještě pak tělo vytáhne maximum kalorií a uloží si je kolem pasu ve formě podkožního tuku. To by lidé, co si hlídají váhu, měli rozhodně vědět.

Zdroj: Hansen, A. (2021). Instamozek: stres, deprese a úzkosti zapříčiněné moderní dobou. Portál.