Obecné informace o univerzitách

Obecné informace o univerzitách

Přemýšlíte o studiu psychologie? Připravili jsme pro vás přehled univerzit v ČR (veřejných i soukromých), na kterých se dá psychologie studovat. U nejznámějších univerzit uvádíme také podrobné informace o přijímacím řízení a tipy studentů, jak se na zkoušky nejlépe připravit.

Máte další otázky ke studiu? Můžete kontaktovat současné studenty psychologie přímo. Více informací…

 

Termíny přijímaček pro akademický rok 2022/2023:

Všechny termíny jsou pouze předpokládané, doporučujeme sledovat stránky univerzit pro případné změny!

Univerzita Karlova FF:

Bc.
  1. kolo – test, esej (27. 5. 2023)
  2. kolo – krátká esej na zadané téma (7.6. – 12. 6. 2023)

Mgr.
  1. kolo – test, krátká esej (20. 5. 2023)
  2. kolo – rozhovor a rozbor bakalářské práce (2.6. – 6.6. 2023)

Univerzita Karlova PedF:

Bc.
  písemné i talentové zkoušky (5.6. – 16. 6. 2023)

Náhradní termín – 26.6. – 27.6.2023

Mgr. (zatím neuvedeno)

– Univerzita Palackého v Olomouci FF:

Bc.
  1. kolo – test (14.5. – 15.5.2022)
  2. kolo – ústní zkouška (23.5. – 25.5. 2022)

Mgr.
  1. kolo (zveřejněné v přihlášce)

TSP – ZMĚNA OD MINULÝCH LET (https://www.muni.cz/uchazeci/bakalarske-a-magisterske-studium/prijimacky)

– Masarykova univerzita v Brně FF:

Bc. – jednokolová písemná zkouška

TSP (leden-duben)
Oborový test (22. 4. 2022)

Mgr.
 1. kolo – OT (zatím neuvedeno)
 2. kolo – pohovor (zatím neuvedeno)

– Masarykova univerzita v Brně FSS:

Bc. – jednokolová písemná zkouška

ZSV i OSP termíny: 10. 12. 2022, 4. 2. 2023, 4. 3. 2023, 2. 4. 2023

TSP termíny – leden-duben 2023

Pro úspěšné přijetí:

 varianta 1 – ZSV (Scio) + OSP (Scio)

 varianta 2 – ZSV (Scio) + TSP (MUNI)

Mgr.
 Oborový test (červen 2023)

– Pražská vysoká škola psychosociálních studií:

Bc. (1.6. – 12.6.2023)
  1. část – písemný test

  2. část – ústní 

  3. část – talentová zkouška – pohovor

Mgr. (1.6. – 9.6.2023)
  1. část – písemná

  2. část – ústní

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích PedF:

Bc. (27.5. – 11.6. 2023)

 1. kolo – test
 2. kolo – posouzení materiálů – písemné, videonahrávka

Ostravská univerzita FF:
Bc. (29.5. – 2.6. 2023)

University of New York UNYP:
  informace na webu: https://www.unyp.cz/cs/predpoklady-pro-prijeti/

 

Jak probíhají přijímačky na jednotlivých univerzitách?

 

Univerzita Karlova FF

Město: Praha
Bc. (3 roky) + NMgr. (2 roky)
Studijní obor: Psychologie jednooborová

Přijímací řízení Bc. prezenční studium:

1. kolo – písemná část

a) test znalostí základů společenských věd NEBO test znalostí z biologie; test znalostí z psychologie; test obecných studijních předpokladů (pojmové, konfigurační a numerické vztahy, paměťové dovednosti, porozumění úkolům testu)

b) volné a stručné zpracování zadaných témat s psychologickou tématikou (esej)

Studentský tip: Témata esejí z minulých let byla např. „Jaká si myslíš, že je náplň práce psychologa?“, „Jednal jsi někdy podobně, jak si myslíš, že by jednal psycholog? Popiš.“, „Zažil jsi někdy nějakou psychologickou situaci? Jak jsi ji vyřešil?“

2. kolo – ústní část

a) ústní samostatná prezentace o motivaci uchazeče (2-4 min)

b) rozhovor o psychologických souvislostech mezilidské interakce, motivaci uchazeče, jeho zájmech a sebehodnocení předpokladů ke studiu

c) rozhovor o přečtené odborné literatuře a odborných aktivitách uchazeče

d) analýza videozáznamu mezilidské interakce

Požadovaný seznam písemností ke zkoušce:

 • seznam odborných aktivit/praxí (s osvědčeními)
 • nestrukturovaný životopis
 • strukturovaný životopis (CV)
 • seznam přečtené odborné literatury
 • reflexe získaných zkušeností z dosavadních odborných aktivit

Studentský tip: Klíčem k dobré analýze videa je objektivní popis dění na záznamu. V textu by se neměly vyskytovat domněnky o důvodu nebo příčině zhlédnutého chování a neměli byste se pokoušet ani o jeho interpretaci.

Přijímací řízení Mgr. prezenční studium:

1. kolo – písemná část

a) test znalostí z psychologické metodologie a základů statistiky; test znalostí z psychologie (obecné, sociální, vývojové a psychologie osobnosti)

b) volné písemné zpracování dvou zadaných úkolů s psychologickou tématikou (esej) 

2. kolo – ústní část

a) rozhovor o psychologickém tématu, eseji, motivaci uchazeče a jeho profesním směřování

b) rozhovor o dosavadních odborných aktivitách uchazeče

c) rozprava o bakalářské práci uchazeče a jejím zpracování 

Více informací o přijímacím řízení naleznete zde.

 
 

Univerzita Karlova PedF

Město: Praha
Bc. (3 roky) + NMgr. (2 roky)
Studijní obor Bc: Psychologie a speciální pedagogika
Studijní obor NMgr.: Psychologie jednooborová

pedf-uk

Přijímací řízení Bc. prezenční studium

1. kolo – písemná část

a) písemný test, který vychází výhradně z následujících tří publikací:
1) Atkinson, R. (ed.) Psychologie. Praha: Portál, 2003. / Praha: Victoria Publishing, 1995 / Praha: Portál, 2013.
2) Fischer, S. Speciální pedagogika: edukace a rozvoj osob se somatickým, psychickým a sociálním znevýhodněním. Praha: Triton, 2008.
3) Slowík, J. Speciální pedagogika. Prevence a diagnostika; terapie a poradenství; vzdělávání osob s různým postižením; člověk s handicapem a společnost.
Praha: Grada Publishing, 2007.

Studentský tip: K procvičení látky jsou dobré Testy k psychologii Atkinsonové a Hilgarda od Carlsona nebo Testy na psychologii od Hoskovcové. Některé otázky se opakovaly z minulých let, hlavně ze speciální pedagogiky.

Část testových otázek je formulována v anglickém jazyce (na úrovni B2).

Přijímací řízení Mgr. prezenční studium

1. kolo – písemná část

a) písemný test – ze znalostí z Bc. studia na PeadF UK (státnicové okruhy), 15 % úloh je formulováno v angličtině

Více informací o přijímacím řízení naleznete zde.

 
 

Univerzita Palackého v Olomouci FF

Město: Olomouc
Bc. (3 roky) + NMgr. (2 roky)
Studijní obor Bc: Psychologie jednooborová

ff-upol

Přijímací řízení Bc. prezenční/kombinované studium:

1. kolo – písemná část

a) SPF – Test studijních předpokladů na FF UP

b) OTP – Oborový test psychologie

2. kolo – ústní část

a) esej v maximálním rozsahu 2 normostran A4, ve které popíšete 1) svou motivaci a důvody, proč se hlásíte na obor psychologie, 2) sebereflexi toho, proč jste právě vy vhodným kandidátem/kou  pro tuto profesi a 3) oblasti, činnosti či povolání, ve kterých byste chtěli znalosti z psychologie v budoucnosti uplatnit.

b) pohovor

Požadovaný seznam písemností ke zkoušce:

 • maturitní vysvědčení nebo vysvědčení ze 3. ročníku střední školy
 • seznam přečtené odborné literatury
 • seznam odborných aktivit/praxí (s osvědčeními) nebo odborných pracích
 • strukturovaný životopis (CV)

Přijímací řízení Mgr. prezenční/kombinované studium:

1. kolo – písemná část

a) Písemný oborový test z psychologie (obecná a kognitivní psychologie, sociální psychologie, klinická psychologie, psychodiagnostika, metodologie a statistika probírána v rámci Bc. studia) 

Studentský tip: Nebojte se ukázat svou motivaci ke studiu potvrzením o dobrovolnictví, doučování dětí, působení jako vedoucí ve Skautu nebo jiných zájmových kroužcích.

Více informací o přijímacím řízení naleznete zde.

 
 

Masarykova univerzita v Brně FSS

Město: Brno
Bc. (3 roky) + NMgr. (2 roky)
Studijní obor Bc: Psychologie jednooborová nebo dvouoborová
(Psychologie na FSS se dá studovat i jako dvouoborová v kombinaci s některými obory z FSS a FF)

fss-mu

Přijímací řízení Bc. prezenční studium:

Zkouška je složena ze dvou testů.

a) Základy společenských věd u společnosti SCIO

b) Testy studijních předpokladů (MU)  NEBO Obecné studijní předpoklady (SCIO)

Zde vysvětlen rozdíl mezi TSP a OSP a další informace.

Zde informace o NSZ (cvičné testy, popisy testů) na stránkách společnosti SCIO.

Více informací na stránkách Fakulty sociálních studií MU.

Přijímací řízení Mgr. prezenční studium:

1. kolo – písemná část

a) písemná přijímací zkouška (sociální, obecná, vývojová psychologie a metodologie probírána v rámci Bc. studia)

Poznámka: testu u společnosti SCIO nejsou součástí ceny za přihlášku u MU FSS. Každý pokus je potřeba pak zaplatit individuálně. Výsledek se přepočítává s vahou 1,2 pro ZSV a 0,8 pro TSP/OSP. Sčítají se percentily.

Studentský tip: Vyplatí se investovat do publikací/kurzů určených k přípravě na TSP/OSP. Na tyto testy se nedá nikdy absolutně připravit. Výhodu mají maturanti ZSV v kombinaci s dějepisem.

 
 

Masarykova univerzita v Brně FF

Město: Brno
Bc. (3 roky) + NMgr. (2 roky)
Studijní obor Bc: Psychologie jednooborová

ff-mu

Přijímací řízení Bc. prezenční studium:

1. kolo – písemná část

a) TSP – Testy studijních předpokladů

b) oborový test z psychologie a biologie (zde je ukázkový OT)

2. kolo – ústní část

a) ústní zkouška – schopnost kritického myšlení v daném kontextu, rozhovor na dané téma

Přijímací řízení Mgr. prezenční studium:

1. kolo – písemná část

a) písemný test (obecná, sociální, vývojová psychologie, psychologie osobnosti, metodologie a statistiky, psychopatologie a neuropsychologie)

b) možnost prominutí přijímací zkoušky uchazečům, kteří složili s výborným (A) prospěchem Státní bakalářskou zkoušku z jednooborové psychologie 

Studentský tip: U testů se vyplatí načerpat představu z testů z předešlých let. Ústní zkouška je formou pohovoru, častým dotazem bývá: co vás vedlo k psychologii, literatura, kde chcete uplatnit znalosti…

 
 

Pražská vysoká škola psychosociálních studií

Město: Praha
Bc. (3 roky) + NMgr. (2 roky)
Studijní obor Bc: Psychologie jednooborová
Placené studium (soukromá škola)

pvsps

Přijímací řízení Bc. prezenční studium:

1. kolo – písemná část

a) obsahuje test studijních předpokladů, test vědomostní (společenské vědy, kultura a psychologie), test z cizího jazyka

2. kolo – ústní část

a) znalost literatury ve vlastním předloženém seznamu, posouzení motivace ke studiu a vyřešení modelové situace

3. kolo – talentová část

a) pohovor – posouzení osobnostních předpokladů ke studiu a výkonu povolání

Požadovaný seznam písemností ke zkoušce:

 • seznam přečtené odborné literatury

Přijímací řízení Mgr. prezenční studium:

1. kolo – písemná část

a) písemný test ze znalostí z psychologie, společenských věd a základů metodologie

2. kolo – ústní část

a) motivační část (profesní směřování, praxe a stáže apod.)

Odkaz na fakultu.

Studentský tip: Modelová situace představuje např.: „Umožnil/a byste v rámci skupinové terapie, aby jeden z členů vám jako terapeutovi prozradil něco, co by chtěl tajit před ostatními členy?“. Co se týká literatury, uchazeč by měl být schopen mluvit o knize podrobně, proto pečlivě vybírejte.

 
 

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích PedF

Město: České Budějovice
Bc. (3 roky)
Studijní obor Bc: Psychologie jednooborová (univerzita nenabízí navazující magisterské studium psychologie)

budejovice

Přijímací řízení Bc. prezenční studium:

1. kolo – písemná část

Středoškolské základy psychologie, pedagogiky a obecné občanské orientace.

2. kolo – ústní část

Posouzení motivačních předpokladů a povahových vlastností nezbytných k práci psychologa. Součástí této části zkoušky je přezkoušení ze znalostí anglického jazyka (překlad odborného textu).

Požadovaný seznam písemností ke zkoušce:

 • strukturovaný životopis (CV)
 • seznam přečtené odborné literatury
 • seznam odborných aktivit/praxí (s osvědčeními) nebo odborných pracích

Další informace.

Studentský tip: Často se u pohovoru mohou ptát i na osobní záležitosti, záleží na vás, kam hovor bude směřovat.

 
 

Ostravská univerzita FF

Město: Ostrava
Bc. (3 roky)
Studijní obor Bc: Psychologie jednooborová i dvouoborová (univerzita nenabízí navazující magisterské studium psychologie)

ff-osu
Přijímací řízení Bc. prezenční studium:

Test na PC
Uchazeč musí prokázat vědomosti z psychologie, biologie člověka, sociologie a filozofie v rozsahu středoškolských (gymnaziálních) výukových požadavků, včetně dalších znalostí v rozsahu doporučené literatury.
 
 

University of New York UNYP

Město: Praha
Bc. (4 roky) + Mgr. (2 roky)
Studijní obor Bc: Psychologie jednooborová

unyp
Přijímací řízení Bc. prezenční studium:
Mezi podmínky k přijetí patří kromě poplatku a zaslání kopií vysvědčení také:
1) vyplněná přihláška
2) certifikát zkoušky z angličtiny nebo splnění vstupního testu z AJ
3) motivační dopis
4) doporučení (od vyučujícího)
5) absolvování pohovoru
+ během prvního týdne studia se sepisuje vstupní esej v angličtině. Všechny dokumenty, které nejsou původně v angličtině, musí být předloženy s úředně ověřeným překladem do angličtiny. Více informací o bakalářském programu na stránkách univerzity zde a podmínky k přijetí zde.
 
Studentský tip: Motivační dopis je nesnazší psát formou, jako doporučuje UCAS.
 

Poznámka k seznamům požadovaných písemností 

 • Strukturovaný životopis (CV) obsahuje pouhý seznam osobních údajů, dosaženého vzdělání, pracovním životě a schopnostech/dovednostech
 • Nestrukturovaný životopis je psán formou souvislého textu, zahrnuje popis životních okolností a podstatných okamžiků v životě- více zabíhá do podrobností

Vždy s sebou přinést průkaz o prokázání totožnosti!!!

Komentáře jsou uzavřeny.