Obecné informace o univerzitách

Obecné informace o univerzitách

Přemýšlíte o studiu psychologie? Připravili jsme pro vás přehled univerzit v ČR (veřejných i soukromých), na kterých se dá psychologie studovat. U nejznámějších univerzit uvádíme také podrobné informace o přijímacím řízení a tipy studentů, jak se na zkoušky nejlépe připravit.

Máte další otázky ke studiu? Můžete kontaktovat současné studenty psychologie přímo. Více informací…

 

Termíny přijímaček pro akademický rok – září 2023:

Všechny termíny jsou pouze předpokládané, doporučujeme sledovat stránky univerzit pro případné změny!

Univerzita Karlova FF:

Bc.
  1. kolo – test, esej (27. 5. 2023)
  2. kolo – krátká esej na zadané téma (7.6. – 12. 6. 2023)

Mgr.
  1. kolo – test, krátká esej (20. 5. 2023)
  2. kolo – rozhovor a rozbor bakalářské práce (2.6. – 6.6. 2023)

Univerzita Karlova PedF:

Bc.
  písemné i talentové zkoušky (5.6. – 16. 6. 2023)

Náhradní termín – 26.6. – 27.6.2023

Mgr. (zatím neuvedeno)

– Univerzita Palackého v Olomouci FF:

Bc.
  1. kolo – test (14.5. – 15.5.2022)
  2. kolo – ústní zkouška (23.5. – 25.5. 2022)

Mgr.
  1. kolo (zveřejněné v přihlášce)

TSP – ZMĚNA OD MINULÝCH LET (https://www.muni.cz/uchazeci/bakalarske-a-magisterske-studium/prijimacky)

– Masarykova univerzita v Brně FF:

Bc. – jednokolová písemná zkouška

TSP (leden-duben)
Oborový test (22. 4. 2022)

Mgr.
 1. kolo – OT (zatím neuvedeno)
 2. kolo – pohovor (zatím neuvedeno)

– Masarykova univerzita v Brně FSS:

Bc. – jednokolová písemná zkouška

ZSV i OSP termíny: 10. 12. 2022, 4. 2. 2023, 4. 3. 2023, 2. 4. 2023

TSP termíny – leden-duben 2023

Pro úspěšné přijetí:

 varianta 1 – ZSV (Scio) + OSP (Scio)

 varianta 2 – ZSV (Scio) + TSP (MUNI)

Mgr.
 Oborový test (červen 2023)

– Pražská vysoká škola psychosociálních studií:

Bc. (1.6. – 12.6.2023)
  1. část – písemný test

  2. část – ústní 

  3. část – talentová zkouška – pohovor

Mgr. (1.6. – 9.6.2023)
  1. část – písemná

  2. část – ústní

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích PedF:

Bc. (27.5. – 11.6. 2023)

 1. kolo – test
 2. kolo – posouzení materiálů – písemné, videonahrávka

Ostravská univerzita FF:
Bc. (29.5. – 2.6. 2023)

University of New York UNYP:
  informace na webu: https://www.unyp.cz/cs/predpoklady-pro-prijeti/

 

Jak probíhají přijímačky na jednotlivých univerzitách?

 

Univerzita Karlova FF

Město: Praha
Bc. (3 roky) + NMgr. (2 roky)
Studijní obor: Psychologie jednooborová

Přijímací řízení Bc. prezenční studium:

1. kolo – písemná část

a) test znalostí základů společenských věd NEBO test znalostí z biologie (30 otázek, 10 minut)

b) test znalostí z psychologie (90 otázek, 25 minut)

c) test obecných studijních předpokladů (pojmové, konfigurační a numerické vztahy, paměťové dovednosti, porozumění úkolům testu – 40 otázek, 25 minut)

 • Maximální počet bodů je 50, do druhého kola postupuje každý s více než 25 body.

2. kolo – ústní část

a) ústní samostatná prezentace o motivaci uchazeče (2-4 min)

b) rozhovor o psychologických souvislostech mezilidské interakce, motivaci uchazeče, jeho zájmech a sebehodnocení předpokladů ke studiu

c) rozhovor o přečtené odborné literatuře a odborných aktivitách uchazeče

d) analýza videozáznamu mezilidské interakce

Požadovaný seznam písemností ke zkoušce:

 • seznam odborných aktivit/praxí (s osvědčeními)
 • nestrukturovaný životopis
 • strukturovaný životopis (CV)
 • seznam přečtené odborné literatury
 • reflexe získaných zkušeností z dosavadních odborných aktivit

Studentský tip: Klíčem k dobré analýze videa je objektivní popis dění na záznamu. V textu by se neměly vyskytovat domněnky o důvodu nebo příčině zhlédnutého chování a neměli byste se pokoušet ani o jeho interpretaci.

Přijímací řízení Mgr. prezenční studium:

1. kolo – písemná část

a) test znalostí z psychologické metodologie a základů statistiky; test znalostí z psychologie (obecné, sociální, vývojové a psychologie osobnosti)

b) volné písemné zpracování dvou zadaných úkolů s psychologickou tématikou (esej) 

2. kolo – ústní část

a) rozhovor o psychologickém tématu, eseji, motivaci uchazeče a jeho profesním směřování

b) rozhovor o dosavadních odborných aktivitách uchazeče

c) rozprava o bakalářské práci uchazeče a jejím zpracování 

Více informací o přijímacím řízení naleznete zde.

 
 

Univerzita Karlova PedF

Město: Praha
Bc. (3 roky) + NMgr. (2 roky)
Studijní obor Bc: Psychologie a speciální pedagogika
Studijní obor NMgr.: Psychologie jednooborová

pedf-uk

Přijímací řízení Bc. prezenční studium

1. kolo – písemná část

a) písemný test (100 otázek), který vychází výhradně z následujících tří publikací:
1) Atkinson, R. (ed.) Psychologie. Praha: Portál, 2003. / Praha: Victoria Publishing, 1995 / Praha: Portál, 2013.
2) Fischer, S. Speciální pedagogika: edukace a rozvoj osob se somatickým, psychickým a sociálním znevýhodněním. Praha: Triton, 2008.
3) Slowík, J. Speciální pedagogika. Prevence a diagnostika; terapie a poradenství; vzdělávání osob s různým postižením; člověk s handicapem a společnost.
Praha: Grada Publishing, 2007.

Studentský tip: K procvičení látky jsou dobré Testy k psychologii Atkinsonové a Hilgarda od Carlsona nebo Testy na psychologii od Hoskovcové. Některé otázky se opakovaly z minulých let, hlavně ze speciální pedagogiky.

Část testových otázek (15 otázek) je formulována v anglickém jazyce (na úrovni B2).

Přijímací řízení Mgr. prezenční studium

1. kolo – písemná část

a) písemný test – ze znalostí z Bc. studia na PeadF UK (státnicové okruhy), 15 % úloh je formulováno v angličtině

Více informací o přijímacím řízení naleznete zde.

 
 

Univerzita Palackého v Olomouci FF

Město: Olomouc
Bc. (3 roky) + NMgr. (2 roky)
Studijní obor Bc: Psychologie jednooborová

ff-upol

Přijímací řízení Bc. prezenční/kombinované studium:

1. kolo – písemná část

a) TSP – Test studijních předpokladů na FF UP – 50 otázek

b) OTP – Oborový test psychologie – 50 otázek

2. kolo – ústní část

a) esej v maximálním rozsahu 2 normostran A4, ve které popíšete 1) svou motivaci a důvody, proč se hlásíte na obor psychologie, 2) sebereflexi toho, proč jste právě vy vhodným kandidátem/kou  pro tuto profesi a 3) oblasti, činnosti či povolání, ve kterých byste chtěli znalosti z psychologie v budoucnosti uplatnit.

b) pohovor – losování 2 otázek z okruhů psychologie a biologie člověka, každá otázka je na 5 minut

Požadovaný seznam písemností ke zkoušce:

 • maturitní vysvědčení nebo vysvědčení ze 3. ročníku střední školy
 • seznam přečtené odborné literatury
 • seznam odborných aktivit/praxí (s osvědčeními) nebo odborných pracích
 • strukturovaný životopis (CV)

Přijímací řízení Mgr. prezenční/kombinované studium:

1. kolo – písemná část

a) Písemný oborový test z psychologie (obecná a kognitivní psychologie, sociální psychologie, klinická psychologie, psychodiagnostika, metodologie a statistika probírána v rámci Bc. studia) 

Studentský tip: Nebojte se ukázat svou motivaci ke studiu potvrzením o dobrovolnictví, doučování dětí, působení jako vedoucí ve Skautu nebo jiných zájmových kroužcích.

Více informací o přijímacím řízení naleznete zde.

 
 

Masarykova univerzita v Brně FSS

Město: Brno
Bc. (3 roky) + NMgr. (2 roky)
Studijní obor Bc: Psychologie jednooborová nebo dvouoborová
(Psychologie na FSS se dá studovat i jako dvouoborová v kombinaci s některými obory z FSS a FF)

fss-mu

Přijímací řízení Bc. prezenční studium:

Zkouška je složena ze dvou testů.

a) Základy společenských věd u společnosti SCIO

b) Testy studijních předpokladů (MU) NEBO Obecné studijní předpoklady (SCIO)

Zde vysvětlen rozdíl mezi TSP a OSP a další informace.

Zde informace o NSZ (cvičné testy, popisy testů) na stránkách společnosti SCIO.

Více informací na stránkách Fakulty sociálních studií MU.

 

Přijímací řízení Mgr. prezenční studium:

1. kolo – písemná část

a) písemná přijímací zkouška (sociální, obecná, vývojová psychologie a metodologie probírána v rámci Bc. studia)

Poznámka: testu u společnosti SCIO nejsou součástí ceny za přihlášku u MU FSS. Každý pokus je potřeba pak zaplatit individuálně. Výsledek se přepočítává s vahou 1,2 pro ZSV a 0,8 pro TSP/OSP. Sčítají se percentily.

Studentský tip: Vyplatí se investovat do publikací/kurzů určených k přípravě na TSP/OSP. Na tyto testy se nedá nikdy absolutně připravit. Výhodu mají maturanti ZSV v kombinaci s dějepisem.

 
 

Masarykova univerzita v Brně FF

Město: Brno
Bc. (3 roky) + NMgr. (2 roky)
Studijní obor Bc: Psychologie jednooborová

ff-mu

Přijímací řízení Bc. prezenční studium:

1. kolo – písemná část

a) TSP – Testy studijních předpokladů

b) Oborový test z psychologie (30 položek) a biologie (15 položek)

zde je ukázkový OT, celkem 35 minut

 

Přijímací řízení Mgr. prezenční studium:

1. kolo – písemná část

a) písemný test (obecná, sociální, vývojová psychologie, psychologie osobnosti, metodologie a statistiky, psychopatologie a neuropsychologie)

b) možnost prominutí přijímací zkoušky uchazečům, kteří složili s výborným (A) prospěchem Státní bakalářskou zkoušku z jednooborové psychologie 

Studentský tip: U testů se vyplatí načerpat představu z testů z předešlých let. Ústní zkouška je formou pohovoru, častým dotazem bývá: co vás vedlo k psychologii, literatura, kde chcete uplatnit znalosti…

 
 

Pražská vysoká škola psychosociálních studií

Město: Praha
Bc. (3 roky) + NMgr. (2 roky)
Studijní obor Bc: Psychologie jednooborová
Placené studium (soukromá škola)

pvsps

Přijímací řízení Bc. prezenční studium:

1. kolo – písemná část

a) obsahuje test studijních předpokladů, test vědomostní (společenské vědy, kultura a psychologie), test z cizího jazyka

2. kolo – ústní část

a) znalost literatury ve vlastním předloženém seznamu, posouzení motivace ke studiu a vyřešení modelové situace

3. kolo – talentová část

a) pohovor – posouzení osobnostních předpokladů ke studiu a výkonu povolání

Požadovaný seznam písemností ke zkoušce:

 • seznam přečtené odborné literatury

Přijímací řízení Mgr. prezenční studium:

1. kolo – písemná část

a) písemný test ze znalostí z psychologie, společenských věd a základů metodologie

2. kolo – ústní část

a) motivační část (profesní směřování, praxe a stáže apod.)

Odkaz na fakultu.

Studentský tip: Modelová situace představuje např.: „Umožnil/a byste v rámci skupinové terapie, aby jeden z členů vám jako terapeutovi prozradil něco, co by chtěl tajit před ostatními členy?“. Co se týká literatury, uchazeč by měl být schopen mluvit o knize podrobně, proto pečlivě vybírejte.

 
 

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích PedF

Město: České Budějovice
Bc. (3 roky)
Studijní obor Bc: Psychologie jednooborová (univerzita nenabízí navazující magisterské studium psychologie)

budejovice

Přijímací řízení Bc. prezenční studium:

1. kolo – písemná část

OSP SCIO

2. kolo – ústní část

Posouzení motivačních předpokladů, materiálů (videonahrávka) a povahových vlastností nezbytných k práci psychologa. Součástí této části zkoušky je přezkoušení ze znalostí anglického jazyka (překlad odborného textu).

Požadovaný seznam písemností ke zkoušce:

 • strukturovaný životopis (CV)
 • seznam přečtené odborné literatury
 • seznam odborných aktivit/praxí (s osvědčeními) nebo odborných pracích

Další informace.

Studentský tip: Často se u pohovoru mohou ptát i na osobní záležitosti, záleží na vás, kam hovor bude směřovat.

 
 

Ostravská univerzita FF

Město: Ostrava
Bc. (3 roky)
Studijní obor Bc: Psychologie jednooborová i dvouoborová (univerzita nenabízí navazující magisterské studium psychologie)

ff-osu
Přijímací řízení Bc. prezenční studium:

Test na PC
Uchazeč musí prokázat vědomosti z psychologie, biologie člověka, sociologie a filozofie v rozsahu středoškolských (gymnaziálních) výukových požadavků, včetně dalších znalostí v rozsahu doporučené literatury.
 
 

University of New York UNYP

Město: Praha
Bc. (4 roky) + Mgr. (2 roky)
Studijní obor Bc: Psychologie jednooborová

unyp
Přijímací řízení Bc. prezenční studium:
Mezi podmínky k přijetí patří kromě poplatku a zaslání kopií vysvědčení také:
1) vyplněná přihláška
2) certifikát zkoušky z angličtiny nebo splnění vstupního testu z AJ
3) motivační dopis
4) doporučení (od vyučujícího)
5) absolvování pohovoru
+ během prvního týdne studia se sepisuje vstupní esej v angličtině. Všechny dokumenty, které nejsou původně v angličtině, musí být předloženy s úředně ověřeným překladem do angličtiny. Více informací o bakalářském programu na stránkách univerzity zde a podmínky k přijetí zde.
 
Studentský tip: Motivační dopis je nejsnazší psát formou, jako doporučuje UCAS.
 

Poznámka k seznamům požadovaných písemností 

 • Strukturovaný životopis (CV) obsahuje pouhý seznam osobních údajů, dosaženého vzdělání, pracovním životě a schopnostech/dovednostech
 • Nestrukturovaný životopis je psán formou souvislého textu, zahrnuje popis životních okolností a podstatných okamžiků v životě- více zabíhá do podrobností

 

Fakulta společenských studií Vsetín

Město: Vsetín

lic. (3 roky) + nmgr (2 roky)

Studijní obor lic: Psychologie jednooborová

Přijímací řízení lic: K bakalářskému programu bude přijat uchazeč, který dosáhl úplné střední nebo úplné střední odborné vzdělání, odevzdal v daném termínu přihlášku a zaplatil příslušný poplatek. K přihlášce je nutno přiložit také lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti studovat daný obor na vysoké škole.

Studijní obor Mgr: Psychologie výchovy a psychoprofylaxe/ Klinická psychologie a psychologie osobnosti

Přijímací řízení Mgr: K navazujícímu magisterskému studiu bude přijat uchazeč, který je absolventem bakalářského studia v programu Psychologie, odevzdal v daném termínu přihlášku, zaplatil příslušný poplatek a úspěšně absolvoval v rámci přijímacího řízení informativní písemný a ústní dialog ke zjištění úrovně znalostí a vědomostí získaných v průběhu bakalářského studia.

1.kolo přijímacího řízení pro akademický rok 2023/2024 je vyhlášeno od 15.2.2023 do 19.5.2023 pro bakalářský i magisterský program.

Výše školného pro akademický rok 2023/2024
 • lic. –  51.600,- Kč (lze hradit ve 12 měsíčních splátkách ve výši 4.300,- Kč) a u
 • Mgr. – 58.800,- Kč (možno hradit ve 12 měsíčních splátkách ve výši 4.900,- Kč).

Výuka pro obě úrovně vzdělávání probíhá zásadně o víkendu (so+ne). Nikdy se nezačíná dříve než v 10.00, aby se stihli dostavit i studenti z daleka.
Na univerzitě působí vyučují z unverzit OSU, ÚPOL, UK, ale také třeba z Prešova (UNIPO).

Poznámka: fakulta spadá pod polskou univerzitu HUMANITAS, tudíž i získané diplomy jsou polské. V rámci Lisabonské úmluvy však platí, že titul je možné využívat neomezeně a bez restrikcí na území České republiky. Lze si však také požádat o nostrifikaci na kterékoli veřejné VŠ. Tato služba je zpoplatněna ve výši 3.000,- Kč.

 

Vždy s sebou přinést průkaz o prokázání totožnosti!!!

Komentáře jsou uzavřeny.