• Literární revue    Literární revue je projekt , ve kterém studenti psychologie píšou recenze na přečtené knihy s psychologickou tématikou. Psychologických knížek je mnoho a v dnešní uspěchané době času málo. Proto pro vás připravujeme každý měsíc recenze na různě laděná témata, jak na odborné, tak i populárně naučné knihy. Například v měsíci květnu jsme pro vás měli připravené téma lásky, v září jsme se věnovali tématu osobního rozvoje. Pokud budete sledovat naše sociální sítě, možná budete moct o některém dalším tématu rozhodnout i vy! V recenzích se dočtete základní informace o knize, co od ní můžete očekávat, co se na knížce recenzentovi líbilo i nelíbilo, případně vám prozradí zajímavou myšlenku, o které se dočetl. Každý čtenář si pak určitě vybere tu pravou knihu pro něj, ať už je to student, odborník či zájemce o psychologii!

  • Spolupracujeme s nakladatelstvími:

  • Procházet knížky

Vysoce citliví lidé mezi námi

Vysoce citliví lidé mezi námi Obálka knihy Vysoce citliví lidé mezi námi
Rolf Sellin
Populárně-naučná literatura
Portál
2021
191
Léňa

„Vysoce citliví lidé musejí vynakládat větší mentální námahu a potřebují jisté know-how, jestliže si mají udržet duševní zdraví a netrpět jak v soukromém životě, tak v povolání. Musejí se neustále “oprošťovat” od negativní energie a vynakládat víc úsilí, aby se nezapletli do vnitřních a vnějších konfliktů a požadavků, jimž jsou vystaveni“ (Sellin, 2021, str.17).

 

Před přečtením této knihy jsem netušila, co si pod označením “vysoce citliví lidé” představit. K přečtení mě motivovaly moje domněnky o tomto tématu a zjištění, zda bych se do této skupiny lidí mohla řadit. Už po přečtení pár prvních stránek jsem zjistila, že nejde o můj případ. Posloužil mi k tomu i test “Jste vysoce citliví?”, který autor v knize uvádí. Dle mého názoru může kniha fungovat jako skvělý průvodce pro vysoce citlivé lidi. Nabízí otázky k zamyšlení a cvičení, které mohou pomoct s tím, jak zacházet s vlastní vysokou citlivostí, jak svou situaci lépe pochopit a získat nový náhled na sebe samého. Přesto, že téma knihy nesedělo na mou osobu, i já jsem díky ní lépe porozuměla světu vysoce citlivých. Pohled na jejich způsob vnímání a prožívání věcí v nich samých i jejich okolí, mě velmi obohatil, a teď už vím, jak se k těmto lidem chovat a můžu jim nabídnout své lepší pochopení, namísto zveličování. 

Nejzajímavější myšlenky pro mě zazněly v kapitole “Vysoce citliví muži”. Doposud jsem si totiž toto téma spojovala především s ženami. Ale po přečtení čtyř krátkých příběhů mužů mi došlo, že se tato problematika opravdu netýká pouze žen a že být v kůži vysoce citlivého muže je velice těžké.

Zdroj: Sellin, R. (2021). Vysoce citliví lidé mezi námi: jak z nevýhody udělat přednost. Portál.

Zooterapie v kostce

Zooterapie v kostce Obálka knihy Zooterapie v kostce
Jaroslava Bicková
Odborná
Portál
2020
280
Baja

„Zvířata mají tu zvláštní schopnost uklidňovat a přinášejí do našich životů určitou vyrovnanost a lásku“ (Bicková, 2020, 20).

 

Kolektiv autorů komplexně popisuje různé druhy zooterapie, přičemž se snaží o detailnější popis canisterapie (terapie za pomoci psa), felinoterapie (terapie prostřednictvím kočky) a hipoterapie (terapie za pomoci koně). Nicméně v publikaci uvádějí i stručné, no zajímavě podané informace o jiných druzích zooterapií, a to například terapie prostřednictvím papoušků (ornitoterapie). Publikace sebou přináší odbornost, která má potenciál být užitečným zdrojem pro získání potřebných vědomostí pro akademiky, ačkoli sebou nese i úvod do praktické stránky zooterapie, díky kterému může veřejnost získat přehled o požadavcích a náležitostech nutných k započetí praktikování terapie za pomoci jejich zvířete. Obeznamuje čtenáře i s jejími  uskalími, jako například, že i když si vybereme pro terapii plemeno psa, které je považováno za vhodné pro tento účel, každý pes má svou vlastní osobnost a jeho rasa nezaručuje, že bude pro terapii vhodný. Pes, stejně jako i jeho majitel, který s ním plánuje tvořit takzvaný canisterapeutický tým, musí projít zkouškami povahy, prostřednictvím kterých dojde ke zhodnocení jejich terapeutických predispozic. Oceňuji, že různé druhy zooterapie byly členěny i na vícero oblastí jejího uplatnění, a to zejména v pedagogické a sociální práci, psychiatrii a psychologii a v případě terapie prostřednictvím koně i v rehabilitaci, fyzioterapii či ergoterapii. Ti, kteří praktikují zooterapii, může tato kniha obohatit v povědomí o nejaktuálnějších druzích využití dané zooterapie a otevřít jim dveře do nových možností. Autoři totiž v publikaci uvádějí i přesné názvy organizací (a často i města jejich působnosti), které rozšiřují uplatnění dané zooterapie. Seznamují i s nutností přihlédnout na potřeby zvířete, jako například aby jim byla umožněna „socializace“ s jinými zvířaty jako forma psychohygieny nebo možnost projevit i nevůli věnovat se určitému pacientovi, se kterým být nechtějí. Tato publikace tedy pomáhá nahlédnout i pod pokličku tajemného smýšlení zvířat s pomocí autorů, kteří mají se zooterapií osobní zkušenosti.

Zdroj: Bicková, J. (2020). Zooterapie v kostce: minimum pro terapeutické a edukativní aktivity za pomoci zvířete. Portál.

Dívka pod hladinou

Dívka pod hladinou Obálka knihy Dívka pod hladinou
Jana Růžičková
Populárně-naučná literatura
Portál
2020
184
Baja

„Rodiče ji poslali do terapie s přáním, aby někdo jejich dceru „opravil“, nebyli ovšem ochotni pracovat společně, což jim Helena ve své zatvrzelosti neusnadňovala. I ona si přála, aby se rodiče změnili“ (Růžičková, 2021, str. 184).

 

V průběhu čtení je cítit, že je autorka zkušená psychoterapeutka, která touží předat dál co nejvíce zkušeností. Nad tématy, které předkládá, se poutavě zamýšlí, přičemž je škoda, že myšlenky často ukončí (z mého pohledu) předčasně a posléze se začne věnovat něčemu jinému. Většinou se autorce daří držet se tématu, ovšem jsou pasáže, kde jsem si opakovaně říkala, že se opravdu autorka vzdaluje tomu, o čem vlastně původně psala. Předkládá tak sice široký záběr na dané témata, ale publikace to rozhodně není obsáhlá a někdy bych uvítala spíše rozvětvit původní téma, než číst o všem možném souvisejícím. Příkladem může být ústřední úvaha o tom, proč si mladí berou život, která přechází k tomu, jaký personál je na somatickém oddělení na psychiatrii. Co se mi však hodně na knize líbí, je snaha podpořit úvahy odkazováním na odborné psychopatologické termíny, které knize dodávají odbornost. Z tohoto hlediska knihu doporučuji spíše studentům psychologie nižších ročníků nebo vážným zájemcům o psychologická témata. Autorka postupně předkládá témata hluboko se pojící s adolescencí, jako například depresivní symptomatiku se suicidálními sklony, poruchy příjmu potravy, hledání sexuální identity, vliv rozvodu rodičů. Další jiná témata v oblastech, které se objevují i v jiných vývojových stádiích, jako Aspergerův syndrom, bludná produkce nebo má nejoblíbenější podkapitola o amnézii. Příběhy adolescentů rozhodně dokážou vtáhnout svou upřímností a dovolím si tvrdit, že publikace má potenciál pomoci dospívajícím s podobnými problémy najít alespoň základní orientaci, jak se vyznat v možnostech psychologické intervence a vyhledat pomoct. Z tohoto důvodu ji doporučuji i laické veřejnosti – ať už dospívajícím samotným, jejich rodičům, nebo těm, kteří v práci s adolescenty teprve začínají. Když adolescent přeskočí některé odborné termíny, může být pro něj tato publikace chápajícím průvodčím v prožívání adolescentních krizí.

Zdroj: Růžičková, J. (2020). Dívka pod hladinou: příběhy dospívajících v krizi. Portál.

Životní hodnoty v terapii

Životní hodnoty v terapii Obálka knihy Životní hodnoty v terapii
Jenna LeJeune, Jason B. Luoma
Odborná
Portál
2021
279
Dominik

„Hodnoty, tak jako lanýže, jsou nesmírně cenné. Dokážou přeměnit i ten nejtěžší život na něco mimořádného a hluboce smysluplného. Ale hodnoty jsou stejně jako lanýže často pohřbeny pod nánosem bláta – pod bolestí, strachem, nebo dokonce pod nedůležitými věcmi, které zvládnou zahltit celý život. Při hledání hodnot tedy může být užitečné mít průvodce, někoho, kdo je dobře vycvičený a umí vyčmuchat, kde by se ty lanýže neboli hodnoty mohly skrývat“  (LeJeune, & Luoma, 2021, 104).

 

Kniha přináší velmi zajímavý a ucelený vhled do problematiky životních hodnot a jejich využití v terapii. V první části knihy se autoři věnují základnímu přiblížení tématu, dozvídáme se zde, co vlastně životní hodnoty jsou, jak je najít, a proč je důležité se jimi zabývat. Teorie je zde příjemně proložena příklady z praxe s klienty, které napomáhají lepšímu pochopení, a díky nim je i tato spíše teoretická část čtivá a zajímavá. Druhá část knihy je pak již věnována praktickému použití těchto informací. Autoři přinášejí praktické rady a tipy, jak zahrnout práci s hodnotami do terapie, jak otázky životních hodnot otevírat, a jak klienta procesem objevování hodnot provázet. I v této části knihy nalezneme mnoho příkladů z praxe, příběhů klientů i přepisů terapeutických rozhovorů, které jsou velmi zajímavé a inspirativní. Při čtení jsem si často říkal, že se vlastně může zdát samozřejmé, že životní hodnoty hrají v životě člověka důležitou roli. Ale nikdy dříve mě nenapadlo, jak může být přínosné se tímto tématem vědomě v psychoterapii zabývat, a že na rozličné psychické problémy a těžkosti klientů lze nahlížet právě optikou životních hodnot. Pokud budu v budoucnu terapeuticky pracovat s vlastními klienty, určitě se ke knize moc rád vrátím. Doporučil bych ji všem budoucím terapeutům, ale i těm, kteří již svoji praxi provozují – určitě v knize naleznou spoustu inspirace a zajímavých poznatků. 

Zdroj: LeJeune, J., & Luoma, J. B. (2021). Životní hodnoty v terapii. Praha: Portál.

Racionálně-emoční terapie

Racionálně-emoční terapie Obálka knihy Racionálně-emoční terapie
Daniel Fryer
Odborná
Portál
2021
264
Denča

“Nikde není psáno, že zodpovídáte za vše, co vám život pohodí do cesty. Rozhodně jste ale zodpovědní za to, jak o těch životem pohozených překážkách přemýšlíte, co cítíte a jak jednáte” (Fryer, 2021, str 127).

 

Kniha přináší návod na využití principů racionálně emoční terapie pro ty, kdo na sobě chtějí pracovat sami, aniž by se museli odhodlávat k návštěvě psychoterapeuta. Při jejím čtení jsem se nemohla ubránit překvapení z toho, jak mohou být myšlenkové pochody univerzální. Ano, samozřejmě jsme každý jiný, ale když jsem knihu četla, připadalo mi, jako by byla psaná přesně pro mě. A právě o to se autor snažil – nechat čtenáře pochopit, že některé nepříjemné myšlenky a špatné rozpoložení nás vlivem nejrůznějších událostí během života potkají všechny. Pro každého je sice katastrofa něco jiného, ale to nemění nic na tom, že daný prožitek je vždy nepříjemný. Ale když se s ním dokázali vypořádat už lidé před námi, proč bychom to nedokázali i my.
V první části knihy se dozvídáme, které jsou ony myšlenkové procesy, které nás zahánějí do kouta – striktní požadavky, katastrofizace, podceňování vlastních schopností vyrovnat se s problémem a obviňování. A následně popisuje způsoby, jak je možné s nimi bojovat – nahradit požadavky přáním, podívat se na „katastrofu“ racionálním pohledem, zvyšovat svoji frustrační toleranci a přijmou omylnost lidí i sebe sama.
Následující část knihy provází čtenáře šestitýdenním procesem terapie zaměřené na změnu iracionálních přesvědčení, která mívají za následek úzkost, vztek nebo deprese. Cílem je zamyslet se nad svým vlastním problémem a najít si odpověď na to, proč naše nezdravá přesvědčení nejsou pravdivá, a následně je nahradit přesvědčeními, která pomůžou se s problémem vyrovnat. Takhle to může znít obtížně, ale návod tento postup usnadňuje třeba tím, že je zde prostor pro vyplnění „úkolů“, které umožní neuspořádané myšlenky sesumírovat na papír. Já sama jsem typ čtenáře, který raději projde text a úkoly plní pouze v myšlenkách, ale protentokrát jsem se rozhodla je plnit a musím uznat, že jsem se v daném problému dostala poměrně do hloubky a přišla na věci, u kterých bych ani netušila, že jsou s ním spojené. Takže pokud je i vaším cílem vybalancovat svoji emoční podstatu tou racionální, bude pro vás tahle kniha dobrou volbou.

Zdroj: Fryer, D. (2021). Racionálně-emoční terapie: překonejte myšlenkové pasti. Portál.

Vazba v psychoterapii

Vazba v psychoterpii Obálka knihy Vazba v psychoterpii
David J. Wallin
Odborná
Portál
2020
424
Baja

„Je třeba chápat, že naši pacienti občas potřebují konfrontaci víc než empatii. Nakolik je to mnohým z nás proti srsti, může být užitečné si připomínat, že terapeutický vztah je také reálný vztah“ (Wallin, 2020, 243).

 

Čtením knihy je víc a víc cítit, že vznikla na dlouholeté praxi a na své si v ní určitě přijdou ti, kteří oceňují kazuistiky. Jsou ovšem zasaženy do teoretického kontextu, který je v knize hojně rozvětvený, nicméně tyto bohaté teoretické myšlenky jsou propojeny a text na sebe čitelně navazuje. Já osobně jsem v prvních několika desítkách stran neskutečně bojovala s náročností uvedené problematiky. Osobně neholduji vývojovým teoriím natolik, abych byla uchvácena tímto nepochybně kvalitním zpracováním. Je cítit, že kniha je určena spíše lidem, kteří již jsou v psychoterapii, nebo v teorii vazby od Bowlbyho už nějakou dobu plavou, než jenom zájemcům o tohle téma. Autor sice popisoval mnoho zajímavých výzkumů a kazuistik, no kniha mou pozornost i ztrácela kvůli své složitosti. Jestli se však jako čtenář dostanete do fáze přehodnocování, jestli má smysl číst tuto rozhodně ne oddechovou publikaci dál, rozhodně to doporučuji. Kniha dokáže vtáhnout do příběhů klientů, ale i do popisu terapeutického procesu, které jsou zasažené do teorie vazby a s ní spojených témat, jako například separace, mentalizace, sebeodhalení či slavného přenosu a protipřenosu. Důležitými tématy byly i typy klientů, se kterými je možné se potkat v praxi - ku příkladu opomíjející, nevyřešený nebo zaujatý klient - a jaké strategie jsou při práci s nimi vhodné. Kniha ovšem není lacině předvídatelná. Zejména na mě zapůsobila část věnující se tzv. odehrávání, které pro mě rozšířilo už tak zajímavé téma přenosu a protipřenosu. Nejedná se o jednoduše slučující termín těchto konstruktů, ale metaforicky řečeno, o sdílený prostor dvou částečně se překrývajících kruhů. Kniha ovšem nabízí i mnoho jiných zajímavých témat, kvůli kterým se vyplatí snést její náročnost. 

Zdroj: Wallin, J. D. (2020). Vazba v psychoterapii. Portál.

Dramaterapie

Dramaterapie Obálka knihy Dramaterapie
Milan Valenta
Odborná
Portál
2021
400
Pája

„Mnohé „velké“ psychoterapeutické přístupy a školy využívají přímo či zprostředkovaně dramatických postupů v terapii svých klientů, a tak více či méně balancují na hraně paradivadelních systémů“  (Valenta, 2021, 19).

 

Tuto knihu můžeme považovat za ucelené a velmi obsáhlé dílo zabývající se dramaterapií. Přestože má místy učebnicový charakter a ani zdaleka se nevyhýbá množství odborných termínů, je to kniha, kterou nelze opomenout, pokud Vás téma zajímá. Autor se v ní zabývá snad všemi oblastmi dramaterapie od definice a historii po jednotlivé principy, dramaterapeutický proces a techniky. Navíc je zde několik vytvořených projektů pro strukturované drama, kterými se lze v případě zájmu inspirovat. Mám-li dodat svůj osobní názor, tak já jsem z knihy naprosto nadšená, přestože jsem se nikdy dřív tématem dramaterapie nezabývala. Nejvíce se mi na ní líbily již zmiňované návrhy projektů pro strukturovaná dramata, ve kterých nechybí ani informace, pro kolik je klientů, na co cílí, jak dlouho bude trvat nebo přímé texty, které lze při „hraní“ využít. Takže pokud Vás téma zajímá, rozhodně není na co čekat.

Zdroj: Valenta, M. (2021). Dramaterapie. Portál.

Různost je bezva!

Různost je bezva! Obálka knihy Různost je bezva!
David Nadrchal
Populárně-naučná literatura
Portál
2021
222
Aleks

„Dva hráči seděli u stolu a vedoucí jim kladl otázky. Kdo odpověděl špatně, dostal do obličeje táckem se šlehačkou. Jedním z hráčů byl INTJ, který si rádoby konfliktní situaci užíval (...). ISFP, který tento umělý střet pozoroval, byl tímto nelítostným jednáním zděšen“ (Nadrchal, 2021, str.146). 

Tato populárně naučná kniha, napsána studentem gymnázia, slouží jako skvělé seznámení s MBTI typologií. Už jen to, že se tak mladému autorovi povedlo vydat knihu je obdivuhodné. Co je ještě obdivuhodnější je způsob, jak srozumitelně a profesionálně je kniha napsaná. Je dobře a logicky strukturovaná, takže i když se člověk s MBTI nikdy předtím nesetkal, s jednoduchostí aspekty této typologie z knihy Různost je bezva! pochopí.
Na začátku autor vysvětluje, co jednotlivé zkratky, kterými jsou typy označeny, znamenají a poté navazuje popisem temperamentů daných typů. Nadrchal nevynechal ani popis kognitivních funkcí, které typologii tvoří, ale jsou bohužel často opomíjeny.
Následuje část, ve které typologii rozebírá v průběhu vývoje člověka – od dětství až do stáří a zabývá se i problematikou vztahů a tím, jak se v nich jednotlivé typy projevují.
Poslední kapitola popisuje všech 16 typů osobností velmi přehledným a srozumitelným způsobem.
David Nadrchal bez pochyby disponuje vyjadřovacím talentem. Je neuvěřitelné, s jakou lehkostí jednotlivé funkce a typy osobností autor popisuje. Další skvělá věc je, že autor nezůstává jen u popisů, ale prezentuje i to, jak respektovat a přijímat lidi, které tak úplně nechápeme, tím, že vysvětluje konflikty a rozdíly mezi všemi typy – myslícími a cítícími, usuzujícími a vnímajícími atd. Typy přirovnává k oděvům a tato metafora umožňuje pochopení jednotlivých typů ještě víc do hloubky.
I když Nadrchal umí svým psaním pro MBTI typologii nadchnout, ve světě psychologie tato typologie není brána příliš vážně a sám autor je si vědom jejich nedostatků, které spočívají hlavně v interpretaci, a proto recenzi ukončím jeho vlastními slovy: „Rád bych vás také upozornil, že typ vysvětluje naše chyby, ale neomlouvá je“ (Nadrchal, 2021, str. 73).

Zdroj: Nadrchal, D. (2021). Různost je bezva!. Portál.

Teorie a terapie osobnosti

Teorie a terapie osobnosti Obálka knihy Teorie a terapie osobnosti
Carl R. Rogers
Populárně-naučná literatura
Portál
2020
255
Ewa

„Klient se hned na počátku dozvídá, že poradce nemá odpovědi, ale že poradenská situace poskytuje příležitost, při níž klient může s pomocí pracovat na vlastních řešeních svých problémů“ (Rogers, 2020, s. 12).

Dôležitosť čítania pôvodných diel od veľkých mien psychológie, je vám už určite známa. Prikláňam sa k názoru, že teórie najlepšie pochopíme, ak si ich zinterpretujeme z primárneho zdroja sami. Každopádne, vzhľadom na množstvo teórií a podstatných diel nášho psychologického sveta, je niekedy nemožné si prečítať všetky knihy, a teda je praktickejšie siahnuť po učebnici. Kniha Teorie a terapie osobnosti má v tomto prípade výhodu, pretože je koncipovaná ako výber toho najpodstatnejšieho z celej Rogersovej teórie. Okrem spomínanej teórie sa konkrétne dočítate o terapeutickom vzťahu, procesoch hodnotenia a samozrejme terapii zameranej na klienta. Autor pravdaže prekrýva teoretické úseky praktickými - v podobe vyňatých častí psychoterapeutického rozhovoru, ktorý následne analyzuje. V tejto knihe, sa od otca humanistickej psychológie, určite máte čo naučiť a jej kúpou nesiahnete vedľa!

Zdroj:  Rogers, C. (2020). Teorie terapie a osobnosti. Portál.

Život je příliš krátký na to aby….

Život je příliš krátký na to, aby.... Obálka knihy Život je příliš krátký na to, aby....
Alain Samson
Populárně-naučná
Portál
2020
144
Evča

Je to váš život. A je opravdu příliš krátký na to, abyste ho promarnili v představách, že máte dost času zrealizovat všechno, o čem sníte, až se pro to jednou opravdu rozhodnete" (Samson, 2020, str. 14).

Kniha může čtenáři poskytnout podporu v tom, aby se rozhodl naplnit svůj život tím, co ho baví a nepodléhal strachu, který se jej snaží svést z cesty. Autor stručně a srozumitelně popisuje přesvědčení, která nám nejsou prospěšná, vysvětluje proč, a také přichází s návrhem, jakými novými přesvědčeními ta stará nahradit. Kniha obsahuje 25 kapitol. Každá kapitola se věnuje jednomu přesvědčení, které nás brzdí a přichází s novým, kterým ho lze nahradit. Autor píše dost čtivě a své myšlenky vždy vysvětluje na konkrétních příkladech nebo srozumitelných analogiích. Některé analogie byly na můj vkus až příliš zjednodušující. Jednalo se například o vysvětlování toho, jak funguje mozek. Na druhou stranu mám za to, že tato zjednodušení mohou být prospěšná cílovému čtenáři, tedy člověku, který stojí o motivaci a nasměrování. Ačkoli mi kniha nepřinesla mnoho nového, a spíše mne utvrdila v mých názorech, rozhodně se jedná o příjemnou četbu, která může člověka zejména v těžších chvílích povzbudit. Knihu doporučuji všem, kteří nejsou ve svém životě spokojeni, chtěli by provést nějaké změny, ale moc nevědí, jak na to. Tato kniha jim může být skvělým pomocníkem.

Zdroj: Samson, A. (2020). Život je příliš krátký na to, aby... Portál.