Vady řeči u dětí

Vady řeči u dětí Obálka knihy Vady řeči u dětí
Ilona Kejklíčková
Odborná
Grada
2021
222
Johana

„Mluvená řeč zahrnuje nejen řadu po sobě následujících artikulovaných částí, ale je také doprovázena tzv. múzickými faktory řeči. Jsou to zvukové odchylky a modifikace mluvy, které mohou mít doplňkový informační obsah. Vyjadřují citový náboj mluvící osoby, jako je radost, jistotu, klid, nezájem, smutek, hněv, rozčilení aj. Mezi tyto faktory patří melodie, rytmus, nasazení, důraz, intenzita, dynamika mluvy. Z jazykovědného hlediska lze v mluvě mj. rozlišovat dvě složky, respektive úrovně: segmentální a suprasegmentální" (Kejklíčková, 2021, str.19).

 

 

Kniha si klade za cíl poskytnout informace o poruchách dětské řeči. Na tuto problematiku nahlíží z pohledu klinické logopedie. Publikace je určena pracovníkům ve zdravotnictví, školství, sociálních zařízeních, ale také rodičům či příbuzným, kteří mají dítě s poruchou řeči. Toto téma je nyní velice aktuální. Ubývá totiž mluveného projevu a čím dál více času trávíme v online světě či u televize, kde je možnost jeho procvičování omezena.
V knize najdeme, jak z pohledu klinické logopedie postupovat při nápravách řeči a také tipy, které využijí hlavně rodiče, jak od nejútlejšího věku dítěte dbát na zdárný psychomotorický vývoj. Člověk se může inspirovat pomocí uvedených cvičení, her a různých pohybových aktivit, jež se zaměřují hlavně na rozvoj hlasového a dechového svalstva. V knize nechybí ani logopedické dotazníky.
V první kapitole je vysvětlena logopedie jako věda. Blíže je také věnován prostor speciální pedagogice, pod kterou logopedie spadá. Tato kapitola také připraví na samotné logopedické vyšetření a vše, co mu předchází. Druhá kapitola se věnuje dorozumívání a třetí vývoji řeči. Pak už je pozornost zaměřena na samotné poruchy řeči. V rámci dalších kapitol se dozvíme bližší informace o poruchách vývoje dětské řeči, pervazivních vývojových poruchách, mutismu a elektivním mutismu, myasthenii gravis, poruchách plynulosti řeči, genetických syndromech spojených s poruchami řeči a další související poznatky. Dále následuje kapitola věnovaná prevenci a vyšetření poruch řeči. Poslední kapitola popisuje proces komunikace. V rámci příloh jsou uvedeny konkrétní příklady doporučovaných aktivit a také jednotná měřítka vývoje.
Líbilo se mi, že v první části knihy je prostor věnován obecným tématům důležitým pro pochopení vad řeči, jako jsou složky komunikace, jazyk a jeho vývoj apod. V knize k jednotlivým tématům není opomenuto ani historické pozadí. Některá témata jsou přehledně znázorněna i v tabulkách. Knihu bych doporučila i studentům logopedie, psychologie a příbuzných oborů. Rodiče ocení četná doporučení, jak ovlivnit zdárný vývoj řeči dítěte nejen s poruchou řeči. Kniha pomůže ke komplexnímu vnímání dané problematiky. Věděli jste například, že dítě do šesti let nerozumí ironii?
Publikace je psána odborným jazykem, ale je srozumitelná. Bude se číst dobře i laikům, jelikož je zde vše důsledně vysvětlené. 

Zdroj: Kejklíčková, I.. (2021). Vady řečí u dětí: Návody pro praxi. Grada

Bookmark the permalink.

Komentáře jsou uzavřeny.