Psychoterapeutická práce s původci domácího násilí

Psychoterapeutická práce s původci domácího násilí Obálka knihy Psychoterapeutická práce s původci domácího násilí
Veronika Stočesová, David Čáp
Odborná
Portál
2020
182
Dominik

„Samotné hájení ohrožených osob a instruování potenciálních obětí nebude účinným nástrojem, dokud neobrátíme pozornost i k původcům násilí. Pokud jim dokážeme podat pomocnou ruku, ochráníme i ohroženou osobu, protože přerušíme kruh násilného chování a nabídneme alternativu“ (Stočesová & Čáp, 2020, 50).

 

Publikací na téma domácího násilí bylo napsáno bezpočet. Tato kniha však přináší úhel pohledu, který již tak často zpracováván není, a to zaměření na terapeutickou práci s původci násilí. První část publikace je věnována teorii – autoři zde poměrně komplexně, avšak velmi srozumitelně čtenáře seznamují se všemi základními pojmy, týkajícími se domácího násilí. Čtenáři se zde dozvědí, jaký je vztah agrese, agresivity a násilného chování. Je zde definováno samotné domácí násilí, popsány nejčastější znaky, formy a důsledky. Větší část teoretického základu je pak věnována právě původcům domácího násilí, jejich charakteristice a typologii, a především pak samotné psychoterapeutické práci s nimi – jak s původci násilí pracovat, jaké jsou vlastně cíle terapeutických programů, které psychoterapeutické přístupy jsou vhodné. Autoři zde také přibližují aktuální situaci v ČR, včetně výčtu organizací, které se terapeutickou prací s původci domácího násilí aktivně zabývají. Jsou zde také popsány základní charakteristiky terapeutických programů, včetně kritérií pro vstup, požadavků na pracovníky, a podrobného popisu metod a technik, kterých se v nich využívá. Teoretická část publikace je na mnoha místech doplněna autentickými výpověďmi původců násilí, což často přináší zajímavý úhel pohledu, a zároveň příjemné rozptýlení v množství teorie. Druhou částí knihy je pak metodická příručka, která už míří přímo do praxe. Autoři zde provázejí čtenáře (potenciálního terapeuta) patnácti sezeními s původcem násilí, a přinášejí konkrétní rady a tipy pro každé z těchto sezení, včetně podrobného popisu průběhu, cílů, i domácích úkolů.

Při čtení první, teoretické části knihy, jsem měl někdy pocit, že se vlastně nedozvídám vůbec nic nového, a autoři v ní jen shrnují informace, které zná každý běžný člověk. Postupně se však kniha dostává ke stále zajímavějším a praktičtějším tématům. Za nejpřínosnější potom považuji právě závěrečnou metodickou příručku, která poskytuje rady a tipy do reálné praxe. Z toho důvodu je kniha vhodná spíše pro odbornou veřejnost, a doporučil bych ji především začínajícím terapeutům, kteří v začátcích své práce s původci domácího násilí přehledně a srozumitelně zpracovanou metodickou příručku jistě ocení.

Zdroj: Stočesová, V. & Čáp, D. (2020). Psychoterapeutická práce s původci domácího násilí. Portál.

Bookmark the permalink.

Komentáře jsou uzavřeny.